ⵟⴰⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ : ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵖⵉⵍⵉⴼ "ⵍⵇⴰⵢⵏ" ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 01:52   Ɣran-t : 29 n tikkal
ⵟⴰⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ : ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵖⵉⵍⵉⴼ "ⵍⵇⴰⵢⵏ" ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵖⵉⵍⵉⴼ "ⵍⵇⴰⵢⵏ" ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵢⵓⵍⵙ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ-ⵉⵙ ⵉ ⵓⵙⴳⵔⵡ ⵏ ⵢⵉⵅⵚⵉⵎⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵇⵔⴱ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ (25 ⵎⴰⵢⵢⵓ), ⵉ ⴷ-ⵢⵖⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 57 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵟⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ "ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵏⵎⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⴱⴰⵏⴻⵏ ⵎⵙⴳⵣⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵙ ⵓⵡⴽⴽⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵢⵉⵏⵃⵔ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⴳⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ".

ⴹⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ-ⴰ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵖⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ "ⴷ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵢⵎⵎⵍⵏ" ⵏ ⵜⵏⵖⵜⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ "ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵎⴰⵜⵛⵛⵉ ⴽⴰⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵉⵖⵉ ⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⵙ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵎⵔⴳ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ, ⵉ ⵢⴳⴳⵣⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵓⴳⵓⵔ ⵉ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⴼⵔⵔⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ-ⴰ".

"ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵙⵙⴰⵔⴰⵎⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵛⵉⵡⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵃⵔⵉⵛⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ, ⵟⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ, ⵓⵔ ⵜⵛⵓⵃ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ-ⵉⵙ ⵉ ⵓⵙⵎⵍⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵅⵚⵉⵎⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵇⵔⴱ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵣⵏ-ⵉⵙ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⵓⵍⵙ-ⴷ "ⴰⵡǧⴰⴷ ⵜⵡǧⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵉⵙ ⴰⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵃⵜⵜⴻⵜ-ⵉⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵉ ⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ".

 

ⵟⴰⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ : ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵖⵉⵍⵉⴼ "ⵍⵇⴰⵢⵏ" ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 01:52     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 29 n tikkal   Bḍu