ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: « ⵏⴻⴷⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⴹⴰ »

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:23   Ɣran-t : 73 n tikkal
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: « ⵏⴻⴷⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⴹⴰ »

ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ – ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, « ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵣⵓ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴷ ⴰⵙⴻⴼⵍⴻⴷ, ⴷ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴷ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵎⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

« ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ, ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴽ ⴷ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ, ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ, ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰ, ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ, ⴰⴳⵣⴰⵢ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵉⵡⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵖⴻⵙⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⴹⴰ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵚⴻⵍⵃⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵎⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.

ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵏⴻⵛⴷⴻⵏ-ⴷ ⴰⴷ ⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵙ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵙⵓⵔⴼⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵎⵢⴻⵕⵃⴰⵎⴻⵏ.

ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ-ⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴱⵄⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴷ ⴰⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵎⴻⵃⵢⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵉ, ⵓⵣⵓⴼ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⵖⴰⵏ.

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: « ⵏⴻⴷⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⴹⴰ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:23     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 73 n tikkal   Bḍu