ⵜⴰⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴼⴻⵄ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 18:22   Ɣran-t : 395 n tikkal
ⵜⴰⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴼⴻⵄ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ

ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ – ⵜⴰⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵡⴰⵖ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ.

 

« ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⴰⵏⵏⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵉⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⴷⴰ ⵉⴱⵓⵎⴻⵣⵍⴰⴳ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵉ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴻⵣⵡⵉ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⵜⴰⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵉⵔⵓⵔⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵉⵙⴻⵍⴽⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵜ.

ⵙ ⵍⵇⵉⵙ ⵓⵇⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵅⴻⵍⵍⵚⴻⵏⵜ ⵜⵉⴱⴻⵣⵣⴰⵔ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵕⵓⵃⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵜⴻⵥⵎⴻⴽ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ. ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵓⵍⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵜ-ⴰ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴰⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵉ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⴷⴷⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵙ ⵍⵇⵉⵙ ⵓⵇⵔⵉⴱ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⴰ ⵉ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ, ⴰⵎⴰ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⵉ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ.

 

 

ⵜⴰⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴼⴻⵄ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 18:22     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 395 n tikkal   Bḍu