ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵃⴻⵜⵜⴻⵜⴻⵏ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 18 Meɣres 2020 16:43   Ɣran-t : 298 n tikkal
ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵃⴻⵜⵜⴻⵜⴻⵏ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ

ⴳⴻⵏⴻⴱⴻ – ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⴻⵙⵜⵏⴻⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵓⵕⵀⵉⴼⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵓⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⴻⵙⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⴻⵙⵜⵏⴻⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ, ⴷ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⵡⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⵣ, ⴰⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⴷ ⵜⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ.

« ⵡⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵏⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⴻⵏ ⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵛⴻⵛⵉⵍⴻ ⵒⵧⵓⵉⵍⵍⵢ, ⵜⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⵓ ⵉⵏⴼⵓ.

ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ-ⴰ ⵉⵎⵉ 80% ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ.

« ⴰⵏⴰⵎⴻⴽ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵒⵧⵓⵉⵍⵍⵢ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ, ⵜⴰⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴳⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵔⴻⵡⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ. ⵉⵎⵖⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ ⵓⵕⵀⵉⴼⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ. ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵎⴻⵙⵜⵏⴻⵏ ⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵎⵎⴻⵙⵜⵏⴻⵏ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 70 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵔⴻⵡⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⴹⵍⴰⵎ, ⵉⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼⴻⵏ, ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ, 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 84% ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵙ ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 22 Meɣres 2020 12:50
ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵃⴻⵜⵜⴻⵜⴻⵏ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 18 Meɣres 2020 16:43     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 298 n tikkal   Bḍu