ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ: 6.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵄⴻⵣⵍⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ, ⵎⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵜⵍⵉⵙⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Meɣres 2020 16:50   Ɣran-t : 361 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ: 6.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵄⴻⵣⵍⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ, ⵎⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵜⵍⵉⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⴻⵛⴼⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵣⵔⴻⵄ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 386 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵜⵉⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵖⴻⵔ 1.809. ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⴷ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⴹⴻⵔⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵙⴻⴳ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 24.747 ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵇⴱⴻⵍ, 21.157 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ.

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵍⴰⵏⵧ, ⴷⴻⴳ ⵍⵧⵎⴱⴰⵔⴷⵉⴰ (ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ), ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⴹⴻⵔⵔⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⴽⴽ ⵙ 1.218 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵜⵉⵏⴻⵏ ⴷ 13.272 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ.

ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⴻⵣⵍⴻⵏ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵢⴰ. ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵡⵙⴻⵄ ⵓⵄⵣⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵄⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ, ⴳⵉⵓⵙⴻⵒⵒⴻ ⵛⵧⵏⵜⴻ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⵉⴽⵎⴰⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ.

ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵍⵧⵎⴱⴰⵔⴷⵉⵢⴻⵏ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⴳⴳⴰⴷⴻⵏ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⵓⵔ ⵙⴻⵄⵄⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ.

« ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ. ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ-ⴼⴰⴽⴻⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⴻⵏ » ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵄⴻⵜⵜⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵜⵜⵉⵍⵉⵧ ⴼⵧⵏⵜⴰⵏⴰ, ⴰⵏⴻⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵍⵧⵎⴱⴰⵔⴷⵉⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⵙⴽⵢ ⵜⴳ24.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴳⵉⵓⵍⵉⵧ ⴳⴰⵍⵍⴻⵔⴰ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏⴻⵙⵄⴰ ⴳⴰⵔ 15 ⴷ 20 ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴰⵡⵉ ⴰⵏⴻⵥⵥⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵏⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵓⵍⴰⵛ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵖⴻⵔ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ».

ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ 54 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ. ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴳⴰⵏ-ⴷ ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵏⴰⴼⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⵣⴻⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ-ⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵃⵙⴻⴱ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵓⴵⴻⵡ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ.

« ⵜⴻⵙⵙⴻⵡⵀⴻⵎ-ⴰⵖ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵡⵀⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⵄⴻⵔⵔⴻⴹ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⵙ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⴰⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵏⴻⵙⵄⴰ, ⴷ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⵔ-ⵏⴻⵖ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⵏⵓⴵⴻⵡ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎ, ⵜⵉⴽⴰⵎⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵥⵖⴰⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵔⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⴹⴰⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 17 Meɣres 2020 16:03
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ: 6.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵄⴻⵣⵍⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ, ⵎⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵜⵍⵉⵙⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Meɣres 2020 16:50     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 361 n tikkal   Bḍu