ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ: ⴰⵏⵟⴰⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 09 Yebrir 2018 14:25   Ɣran-t : 384 n tikkal
ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ: ⴰⵏⵟⴰⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ

Ɣⴻⵣⵣⴰ – ⵜⴻⵏⵟⴻⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ. ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵉⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵜⵡⴻⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷⴻⴳ Ɣⴻⵣⵣⴰ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵉⵜ ⵍⴰⵀⵉⵢⴰ. ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵙⵙⴻⴳⴳⵔⴰⵏ-ⴷ ⴰⵅⴻⵚⵚⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵍⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵊⵔⵉⵃⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ. ⴰⵜⵄⴻⴷⴷⵉ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ (ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ

ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵉⵏ) ⵍⴰ ⴷ-ⵙⵙⵓⵎⵎⵓⵍⴻⵏⵜ ⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵔⵔⵚⴰⵚ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵏⵎⴻⵙⴽⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ « ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ » ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ. ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵜⵉⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵉⵔⴳⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵏⵏⵉⴳ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ. ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵓⵡⴽⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ, ⴼⴰⵜⵧⵓ ⴱⴻⵏⵙⵧⵓⴷⴰ, ⵉ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵣⵣⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵄⴻⵢⵢⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⴼⵔⵓⵜ-ⴰ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵛⴰⵕⴻⵄ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ.

ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ: ⴰⵏⵟⴰⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 09 Yebrir 2018 14:25     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 384 n tikkal   Bḍu