ⵏⴻⴽⵕⴻⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 03 Yebrir 2018 14:27   Ɣran-t : 25 n tikkal
ⵏⴻⴽⵕⴻⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ

ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ – ⵏⴻⴽⵕⴻⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵔⴷⴰⵢ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵧ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⴽⵍⵉⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ. « ⵉⵎⵉⴷⴰⵡⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵧ ⵓⵔ ⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ-ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ. ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵧ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵙ ⵍⵇⴻⵔⴱ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ

ⵙⵜⴻⵒⵀⴰⵏⴻ ⴷⵓⵊⴰⵔⵔⵉⵛ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢⴰⵍⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ. ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ, ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴻⵔ ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵇⴻⵔⵔⵉⴱ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵧ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵜⵓⵣⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵜⴰⴱⵕⴰⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ. ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵏⴻⴽⵔⴻⵏ ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⵉⵛⴻⵡⵡⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ, ⴷⴻⴳ 2016, ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵣⴻⴳⵔⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡⵡ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵜ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ Ɣⵓⵛⵜ ⵏ 2016, ⵜⴰⵎⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵓⴹⴹⵓⵏ 1 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⴽⴰⴹ-ⴰ. ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵏⵉ, ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵔⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⴼ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ. ⵉⵖⴻⴼ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⴻⵙ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵍ ⵣⴻⴷⴷⵉⴳⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ.

ⵏⴻⴽⵕⴻⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 03 Yebrir 2018 14:27     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 25 n tikkal   Bḍu