ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙⵏ ⵡⴰⵔ ⵛⵛⵕⵄ ⵖⵓⵏⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⴰ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 Fuṛaṛ 2018 19:48   Ɣran-t : 62 n tikkal
ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙⵏ ⵡⴰⵔ ⵛⵛⵕⵄ ⵖⵓⵏⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⴰ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵉⵏ

ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ (ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ), – ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙⵏ ⵡⴰⵔ ⵛⵛⵕⵄ ⴰⴷ ⵖⴰⵏⵣⵓⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⴰ ⵜⵉⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵖⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ.

 « ⵉⵎⵃⵙⴰⴱ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵃⴱⴰⵣ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵖⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵖⴰⵏⵣⵓⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⴰ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵡⵖⵜⴰⵙ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵄⵡⵡⵍⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⵏⵙⵏ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵓⵛⵛⵜⴽⵉ ⵖⴼ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵔⵓⵖⴷⵉⵎⵜ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰ ⵇⴰⵔⴰⵇ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ, ⴷⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ.

ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷⴳ ⵡⵃⴱⴰⵙ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵉⵏ.

ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴰǧǧⴰⵏ ⴰⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⵡⴰⵔ ⵛⵛⵕⵄ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⴰⵡⴰⴷⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵅⴱⴱⴰⵔⵏ ⴰⵔⴰ ⵓⵍⴰ ⵖⴼ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⵃⴱⴰⵙ-ⵏⵙⵏ. ⴹ ⵛⵛⵕⵄ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⴰⵢ ⵉⵖⵜⵜⵙⵏ ⴰⵙⵙⵖⵣⴼ ⵏ ⵡⵃⴱⴰⵙ-ⵏⵏⵉ ⵏⵖ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ-ⵏⵏⵙ.

 ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵇⴰⵇⴰⵔ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⵃⵙⴰⴱ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ-ⴰ ⴰⴼⵖⵓⵖⴷⵉⵎ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⵍⴰⵎⵕ ⵉ ⵢⵉⴱⵓⴳⴰⵟⵓⵜⵏ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⵔ ⵜⵏⴼⵔⴰ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵕⵄⵏ.

 ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ-ⴰ ⵏ ⵡⵃⴱⴰⵙ ⵣⵖⵏⴻⵏ-ⵜ ⵢⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ, ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵀⴰⵎⴰⵢⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵙ ⵓⵙⵙⵇⴷⵛ-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵉⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ.

ⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⵓⵎⵎⵏ ⵜⵜⴳⵏ ⵉⵙⵓⵏⴷⵉⴷⵏ ⵏ ⵍⴰⵥ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⵎⵎⵍⵏ ⵚⵚⵏⴼ-ⴰ ⵏ ⵡⵃⴱⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⵔ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙⵏ.

ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙⵏ ⵡⴰⵔ ⵛⵛⵕⵄ ⵖⵓⵏⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⴰ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 Fuṛaṛ 2018 19:48     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 62 n tikkal   Bḍu