ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ: 111 ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⵡⵏⵖⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴽⵕⵉⴹⵜ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Fuṛaṛ 2018 15:23   Ɣran-t : 224 n tikkal
ⴱⴰⵖⴹⴰⴹ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 111 ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⵡⵏⵖⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴽⵕⵉⴹⵜ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷⵉ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⵏ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷⵉ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ (ⵎⴰⵏⵓⵉ).
 
ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 250 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ ⴷⵉ ⵜⵢⵉⵜⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵟⵟⵓⵕⴼⴰ ⵏⵖ ⴷⴳ ⵢⵎⵢⵡⵡⴰⵜⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷⵉ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴽⴽⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⵏ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ (ⵎⴰⵏⵓⵉ) ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ, ⴰⵏⴷⴰ ⴷ-ⵜⵙⵙⴼⵀⵎ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰⴳⵉ ⵓⵔ ⵢⵃⵙⵉⴱ ⵡⵉⴷ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵏⵖ ⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ ⴳⵔ ⵢⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵉⵖⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ.
 
ⵟⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵖⴷⴰⴷ ⴷⴳ-ⵙ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵟⴰⵚ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵜⵜⵡⵜⵏ ⵏⵖ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 90 ⵜⵜⵡⵏⵖⴰⵏ ⵎⴰ ⴷ 233 ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ.
ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ: 111 ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⵡⵏⵖⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴽⵕⵉⴹⵜ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Fuṛaṛ 2018 15:23     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 224 n tikkal   Bḍu