ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⵏⵛⴷⵏ-ⴷ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⴷⴳ ⴱⵔⵍⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 24 Yennayer 2018 15:33   Ɣran-t : 430 n tikkal
ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ – ⴰⴷ ⵢⵎⵛⵉⵡⵕ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵉ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵔ, ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⴱⵔⵍⵉⵏ, ⴷ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵔⵣⴰ ⵡⵎⵢⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ.
 
ⴰⵎⵛⵉⵡⵕ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵎⴰ ⴷⴳ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵏⵖ ⴷⴳ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⴼⴽⴰ-ⴷ ⴰⵣⵎⵣ.
 
ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ « ⵢⵓⵣⵏ ⵉⵏⵄⵔⵓⴹⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ.
 
ⴰⵎⵛⵉⵡⵕ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵇⵇⵍ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴳⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳⴰⵔ « ⵡⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵢⵊⴷⵉ » ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ (ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ). ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴽⵢⴷ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ-ⴰ.
 
ⵉⴳⴰ ⴽⵓⵀⵍⵔ, ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵕ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⴷⵓⵇⵇⵙ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ.
 
ⵟⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⵇⵇⵉⵎⵏⵜ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵓ ⴷ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⵏⵜ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵎⵖⵔⵙ ⵏ 2012 ⴷⴳ ⵎⴰⵏⵀⴰⵙⵙⵜ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ.
 
ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵏⵉ ⵖⵔ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵢⵇⴱⵔ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴳⴰ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⴳⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ-ⴰ ⵖⴼ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⵎⵏⴻⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⵍⵎⴰⵏ.
ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⵏⵛⴷⵏ-ⴷ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⴷⴳ ⴱⵔⵍⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 24 Yennayer 2018 15:33     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 430 n tikkal   Bḍu