ⵍⵉⴱⵔⵉⴰ: ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳⵓⵔⴳ ⵡⴰⵀ ⵢⴱⵏⴰ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵙ ⵖⴼ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵊⵄⴰⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 23 Yennayer 2018 12:23   Ɣran-t : 445 n tikkal
ⵎⵓⵏⵔⵓⵖⵉⴰ- ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵔⵉⴰ, ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴳⵓⵔⴳ ⵡⴰⵀ ⵢⴱⵏⴰ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵙ ⵖⴼ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵊⵄⴰⵍ.
 
"ⵏⴷⴷⵓⴽⴽⵍ, ⵉⴱⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⵖ ⴷ ⴰⵖⵍⴰⵏ. ⵏⴱⴹⴰ, ⵓⵔ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⴹ", ⵉⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.
 
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵢⵅⴷⵎ ⵜⴰⵢⴹ ⵏ ⵜⵉⵖⵕⵉ ⵉ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⴷ ⵓⵜⴱⴱⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ "ⵍⵉⴱⵔⵉⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎ ⵉ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ".
 
ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⴼⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵊⵓⵙⵒⵀ ⴱⵓⴰⴽⴰⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⴷⵓǧⴰⵎⴱⵕ, ⴳⵓⵔⴳ ⵡⴰⵀ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵣⴷⴰⵜ ⵓⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓ ⴰⵎⵓⵇⵇⵕⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵛⵉⵙ ⴽⵓⵔⴽⵒⵓⵔ, ⴰⵏⴷⴰ ⵃⴹⵕⵏ ⵢⵎⴹⴱⴱⵕⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⴱⴰⴹⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⴰⵏⵉⵢⵏ.
 
ⵍⵉⴱⵔⵉⴰ: ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳⵓⵔⴳ ⵡⴰⵀ ⵢⴱⵏⴰ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵙ ⵖⴼ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵊⵄⴰⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 23 Yennayer 2018 12:23     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 445 n tikkal   Bḍu