ⵟⵓⴱⵥ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 23 Yennayer 2018 09:22   Ɣran-t : 224 n tikkal
ⵍⵇⵓⴹⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ – ⵟⵓⵍⵙ ⵜⵓⴱⵥ ⵜⵔⵙⵙⴰ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴱⵔⴰⵏ-ⴰⵙ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵏ 2017, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ.
 
ⵓⵎⴰⵔ ⴰⴱⴷⵓⵍ ⵔⴰⵣⴽ, ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵜⵓⴱⵥ-ⵉⵜ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⴰⵍⴼⵉⵜ, ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.
 
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵓⵍ ⵔⴰⵣⴽ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ 132 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⵎⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵏⴻⵏ ⴷⴳ 2006 ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴷ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼⵏ ⵜⵉⴳⵜⵉ. ⴰⴱⴱⴰⵥ-ⵏⵏⵙ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵖⵔ 12 ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ.
 
ⴰⵎⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ ⵢⵜⵜⴳⵏⵙⵉⵙ-ⴷ ⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⴳⵎⵎⴰⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ. ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴱⴹⴰ-ⵜⵏⵜ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵡⴷⴰⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ. ⴰⵎⵏⵉ-ⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⵍⵉⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵍⴰⵍ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ ⴷⴳ 2007.
 
ⵟⵓⴱⵥ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 23 Yennayer 2018 09:22     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 224 n tikkal   Bḍu