ⴻⵓⵛⵓⵛⵓ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵛⵉⵔⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:12   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⴻⵓⵛⵓⵛⵓ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵛⵉⵔⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ

ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ – ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ (ⴻⵓⵛⵓⵛⵓ) ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⴻⵏ (ⴰⴰⴱⵙⵓ) ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴱⴷⵓⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ. ⵜⴰⵙⴻⵏⴼⵜⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ « ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵜⴰⵀⵔⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ».

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⴷⴻⵀⵍⴻⵏ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

« ⵏⴻⴱⵖⴰ, ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵍⵓⵎⵎⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵎⵉ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴰⴽⵉ ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ « ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴷ ⵓⵊⴱⴰⴷ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 10 ⵏ ⴳⴷⴻⵢⵢⴻⵎ ⵉⵣⵉⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵢⵉⴷ-ⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ-ⴰ.

ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⴻⴽⴽⴰⵜ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵀⵍⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 04 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 14:15
ⴻⵓⵛⵓⵛⵓ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵛⵉⵔⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:12     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu