ⴰⵎⵍⵓ ⵏ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⴷⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:35   Ɣran-t : 3 n tikkal
ⴰⵎⵍⵓ ⵏ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⴷⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵍⵓ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵏⵜⵧⵏⵉⵧ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵓⵔ ⵢⴻⴷⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵎⵍⵓ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⴹⴻⵍⵎⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ .

ⴰⵎⵍⵓ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ ⴰⵏⵜⵧⵏⵉⵧ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ « ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⴰⵎⵍⵓ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴻⵎ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵡⵉⵏⴳⴻⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴽⵔⴰⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵜⴰⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ, ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⵜⵔⴻⴽⴽⴻⵎ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴹ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵧⵎⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ-ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵢⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ, ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⵕⴰⵜ ⴰⵢ ⵜⵓⵣⴻⵏ ⵉ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵜⵓⴱⴻⵕ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴰⵎⵍⵓ-ⴰ, ⵎⴻⵔ ⴷⴰⵏⵉ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵎⴻⵙⵖⴰⵔⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴻⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⴻⴳ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵧⵎⴰⵔ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴻⴱⵄⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵖⴻⴹⴹⴻⵍ-ⴷ ⴰⵔⴰⵎⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:15
ⴰⵎⵍⵓ ⵏ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⴷⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:35     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu