ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ-ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 16 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:20   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ-ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ

ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⵔⵉⴱⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⵎⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴻⵢ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ (ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵧ) ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 31 ⵜⵓⴱⴻⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵜⵛⴰⵖⵍⵉ-ⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵏⴰⵍⴽⴰⵎⴻⵏ « ⵉⵎⵉⵀⴰⵡⴻⵏ » ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵉⵇⴻⴱⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⵉⵙⴰⵍⵉ-ⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴳⵓⵏⵜⴻⵔ ⵙⵓⵜⵜⴻⵔ, ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ « ⵓⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ » ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵏ ⵀⵧⵔⵙⵜ ⴽⵧⵀⵍⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉ-ⴰ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ, ⴰⴱⵔⵉⴷ-ⴰ ⵉⵔⴻⴳⵍⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴹⵓⵔⵔⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⴹⴻⵔⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵄⴻⴹⴹⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ-ⴰ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 13:17
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ-ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 16 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:20     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu