ⵙ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:20   Ɣran-t : 7 n tikkal
ⵙ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ

ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ (ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⵓⵍⴷ ⵙⵡⵉⵍⴻⵎ ⵎⴻⴳⵀⵉⴼⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵙ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 1975, ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ».

« ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 1975 ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵎⴹⴻⵍ, ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ, ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ⴷ ⵓⵎⴼⵓⵣⵔⴻⵄ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴻⴳⵀⵉⴼⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 45 ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ: « ⵜⵜⵉⴼ ⵏⴻⵎⵎⴻⵜ ⵏⴻⴷⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⴷⴷⴻⵔ ⵏⴻⴱⴹⴰ ».

« ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⵓⵍ, ⴰⵙⵙ-ⴰ (ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ) ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ-ⵏⵏⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵙⵕⵓⵃ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵖ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⵏⵓ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ».

ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ 45 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⵙⴰⴱⴻⵏ ⴷ ⵜⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴳⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴽⴱⴰⴱⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 16 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:16
ⵙ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:20     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 7 n tikkal   Bḍu