Print this page

ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⴳ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵄⵔⴻⵇ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:12   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⴳ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵄⵔⴻⵇ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵄⵔⴻⵇ ⵍⵡⴻⵍⵀⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵏ 2018.

ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ « ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ », ⵜⴻⴱⵏⴰ-ⵜ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴳⴰⵔ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵢ ⵜⴻⵡⴷⴻⴳ ⴷ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ. ⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴰⵜⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴳⴰⵔ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵉⵎⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵣⵔⵓⴳ ⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴰⵎⴻⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⵎⴷⴻⵍ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⴳⴻⵏⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵡⵍⴰⵍⵉⵏ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴰⵡ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍⴻⵏ ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵎ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ. ⵏⴻⵇⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⴰⵣⵏⴻⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ.

ⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴰⵔ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵓ ⵜⵉⴼⴰⵜⵜⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⴽⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ, ⴷ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵔⴻⴷⴷⵓ ⵜⵔⵉⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⵙ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⵜⴻⵇⴱⴻⵍ ⴰⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵣⵏⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ.

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 06 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:45
ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⴳ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵄⵔⴻⵇ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:12     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu