ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰ ⴱⴰⵀ ⵏ’ⴷⴰⵡ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:55   Ɣran-t : 10 n tikkal
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰ ⴱⴰⵀ ⵏ’ⴷⴰⵡ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ,ⴰ ⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰ » ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵀ ⵏ’ⴷⴰⵡ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⴽⵏⴰⵏⴻⵔ ⴰⵙⵙⵉⵎⵉ ⴳⵓⵉⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ « ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⴻⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ ».

« ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵀ ⵏ’ⴷⴰⵡ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⵎⴰ ⴷ ⴰⴽⵏⴰⵏⴻⵔ ⴰⵙⵙⵉⵎⵉ ⴳⵧⵉⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓ ⵙ ⵓⵏⴻⴽⵏⵉ ⴰⵙⴻⵔⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵄⴻⴷⴷⵉ ⴷ ⴰⵔⵓⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵓⵎⵢⴻⵔⵙⵉ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⴳⵜ, ⵜⴰⵡⴻⵍⵜⵎⴰⵜ ».

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⴽⴻⴷ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2015, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⵙ ⵍⵇⴻⵔⴱ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵓⵎⵎⴰⵔ ⵙ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⴽⵔⴰⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⵃⵔⴻⵣ ⴰⵔⴽⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰ ⴱⴰⵀ ⵏ’ⴷⴰⵡ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:55     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 10 n tikkal   Bḍu