ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⵜⵉⵔⵉⵜⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵜⵢⵓⴱⵉⵜ ⵙⴻⵏⵢⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⴰⵙⵎⴰⵔⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵕⵉ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵜⴰⴷⵓⴽⴽⵍⵉ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⵡⴻⵎⴳⴰⵔⵓ, ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴳⴻⵔ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⴷ-ⴱⴻⴳⴳⵏⴻⵏ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵟⴻⴱⴱⴰⵇ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵢⴰⵏ ⴷⵉ 2000.
ⴷⵉⵎⴻⵛⵇ – ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⵓⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵉⵙⵔⵓⵔⵉⵢⴻⵏ.
Ɣⴻⵣⵣⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵏ ⵀⴰⵎⴰⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⴰⵏ “ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵍⵇⴻⵔⵏ” (ⴷⴻⴰⵍ ⵧⴼ ⵜⵀⴻ ⵛⴻⵏⵜⵓⵔⵢ), ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⵖⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴷⵧⵏⴰⵍ ⵜⵔⵓⵎⵒ, ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ.
ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ – 31 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 15 ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 16 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴰⵢ ⵓⴱⵥⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵓⵔⵎⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵏ ⵧⴼⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵡⴰⴼⴰ.
Ɣⴻⵣⵣⴰ – 3 ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵊⴻⵔⵃⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵙ ⵔⵔⵚⴰⵚ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ, ⴷⴻⴳ « ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵉⵏ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵓⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ Ɣⴻⵣⵣⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⴰ.
ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ - ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ, ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵜⵜⴰⴳⴻⵎ-ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⴷⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵓⵖⵏⴰⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵄⴻⵡⵡⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⵎ ⵏ ⵓⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ.
ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ - ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵍⴻⵎ ⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴻⴽ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ (ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ), ⴰⵔⴳⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⴳⴻⵍ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵡⵏⴰⴱⴰⴹⴻⵏ ⵉⵙⵓⵔⵉⵢⴻⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⴰⵥⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴻⵔⴰⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴱⴷⴰⵏⵜ-ⴷ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵉⵏ ⴷ ⵔⵔⵓⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ.
ⵍⵇⵓⴷⵙ – ⵙⵖⴻⵣⴼⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⴰⵙⴽⵓⵔⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⴳⴰⵟⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ-ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵥⴻⵏ ⵙⴻⴳ Ɣⵓⵛⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴱⵓⴳⴰⵟⵓ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵀⴰⵎⵧⵓⵔⵉ, ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 33 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⵥ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 Ɣⵓⵛⵜ 2017 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵙⵖⴻⵣⴼⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵓⵔⵎⵓ ⵙ 3 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ.
ⴳⴻⵏⴻⵠⴻ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵃⴻⴱⵙⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴰⵢ ⵜⵜⴰⵣⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵍⵓⵕⴷⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴱⴹⵉⵜ ⵜⴰⵏⵥⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴻⵔⴰⴰ, ⴷⴻⴳ ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⵏ.