ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ : ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Meɣres 2018 16:00   Ɣran-t : 100 n tikkal
ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ : ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜⵉⵏ), ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵖⴻⵔ 25 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018 ⴷⴻⴳ ⵙⴼⴰⴽⴻⵙ (ⵜⵓⵏⴻⵙ), ⴰⴷ ⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵉ ⵎⴻⵏⵡⴰⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⵎⵓⵛⴰⵄⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ

ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ. Ɣⴻⵔ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ,ⴷ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⴻⵙⴰⵜ ⵄⵉⵏ ⵜⵓⵜⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴻⵙⴰ ⴰⵔⵣⵉⵡ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴼⴷⴻⵏ ⵜⴰⴽⴱⴰⴱⵜ ⵎⴰ ⵡⵡⴹⴻⵏ ⵙ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵜⴻⴼ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ. ⴻⵙⴰⵜ ⵄⵉⵏ ⵜⵓⵜⴰ, ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⴻⵅⵚⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⴳⵙⵒ ⴰⵒⵉⵟⵔⵓⵍ, ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵛⵍⵓⴱ ⵀⴰⵏⴷⴱⴰⵍⵍ ⵊⴰⵎⵎⴻⵍ (ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⵊⴰⵎⵎⴻⵍ) ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⴰⵍ-ⴳⵀⴰⵔⵔⴰⴼⴰ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ, ⵒⵧⵍⵉⵛⴻ ⵛⵍⵓⴱ (ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ) ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ, ⴰⵍ-ⴰⵀⵍⵢ ⵜⵔⵉⵒⵧⵍⵉ (ⴰⵍ-ⴰⵀⵍⵢ ⵏⵟⵔⴰⴱⵍⴻⵙ (ⵍⵉⴱⵢⴰ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⵛⵧ ⵡⴻⵊⴷⴰ ⵏ ⵎⴻⵔⵔⵓⴽ, ⵎⴰ ⴷ ⴻⵙⴰ ⴰⵔⵣⵉⵡ ⵜⴻⴽⵛⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵛⵍⵓⴱ ⵙⵒⵧⵔⵜⵉⴼ ⵙⴰⴽⵉⴻⵜ ⴻⵣⵣⵉⵜ (ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵙⴰⴽⵉⴻⵜ ⴻⵣⵣⵉⵜ (ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⴱⵓ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ), ⵇⴰⵜⴰⵔ ⵛⵍⵓⴱ (ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ) ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ, ⴰⵀⵍⵢ ⴷⵊⴻⴷⴷⴰⵀ ⵏ ⵜⴻⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ, ⵉⵜⵜⵉⵀⴰⴷ ⵜⵔⵉⵒⵧⵍⵉ (ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵟⵔⴰⴱⵍⴻⵙ) ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⵀⵍⵢ ⵙⴻⴷⴰⴱ ⵏ ⵄⴻⵎⵎⴰⵏ. ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏⵜ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⴻⵙⴰⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴻⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵀⴰⴷ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵎⴳⴰⵍ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵎⵎⵉⵣⵡⴰⵔⴻⵏ, ⴰⵍ-ⴳⵀⴰⵔⵔⴰⴼⴰ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⵍ-ⴰⵀⵍⵢ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵔⴱⴰⵃ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ : ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Meɣres 2018 16:00     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 100 n tikkal   Bḍu