ⵟⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ : ⴰⵎⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵔⵣⵉⵡ ⵙⴳ 18 ⵖⵔ 21 ⴼⵓⵔⴰⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:25   Ɣran-t : 944 n tikkal
ⵟⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ : ⴰⵎⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵔⵣⵉⵡ ⵙⴳ 18 ⵖⵔ 21 ⴼⵓⵔⴰⵔ

ⵡⵀⵔⴰⵏ – ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⴷⴳ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⵉⵡ (ⵡⵀⵔⴰⵏ) ⵙⴳ 18 ⵖⵔ 21 ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ.

ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ, ⵙ ⴰⵔⵣⵡ, ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ-ⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⵣⵣⵉⵔⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵎⵛⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵉⵏ (ⴰⵍ ⴰⵀⵍⵢ ⵏ ⵟⵔⴰⴱⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵏⴰⴷⵉ ⴱⵏⵖⴰⵣⵉ), ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ (ⵛⵙⴱ ⵊⴰⵎⵎⵍ), ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵙⵉⵍⵍⴰⵉⵙ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ).

ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⵔⵙ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⴰⵙ, ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⵖⵍⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⵎⵙ ⵟⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵟⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021.

ⵟⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ : ⴰⵎⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵔⵣⵉⵡ ⵙⴳ 18 ⵖⵔ 21 ⴼⵓⵔⴰⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:25     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 944 n tikkal   Bḍu