ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ: ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 Fuṛaṛ 2018 15:55   Ɣran-t : 555 n tikkal
 ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ: ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹ ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵍⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵢⵔⵏⵓ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵅⵍⴼⵏ ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵀⴰⵏⵏⴰⵛⵀⵉ ⴰⵢ ⵢⵙⵜⴰⵅⵔ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵖⵓⵛⵜ ⵏ 2017.

ⴰⴳⵔⴰⵡ-ⴰ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵇⵍⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵅ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵡⴷⴱⴰⵍ ⴰⵢⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵣⴷⴷⵉⵏ ⴰⵉⵜ ⴹⵊⵓⵓⴷⵉ, ⵍⴰⴽⵀⴷⴰⵔ ⵎⴰⴷⵊⵏ ⴷ ⵙⴰⵉⴷ ⵥⵓⵓⴰⵓⵓⵉ.

ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ 42 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵡⵄⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵍ ⵟⴰⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵙ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⵜⵉⵎⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵅⴱⴱⵔ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⵟⴰⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ, ⵟⴰⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢǧǧⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵏⵇⵙ ⵡⵙⵡⵉⵔ-ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵓⵡⴹ ⵖⵔ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙⴳ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 18 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ. ⴹ ⵏⵓⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵙⴰⴰⴷⵉ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵎⴰⴳⵔⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ (ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 4:00 ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ), ⵏⴰ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 19 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ.

ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵎⵛⵀⵓⵕⵏ ⵏ ǧⵕǧⵕ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⴰⵢ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⵉⴽⴰⵏⴰⵕⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷⴰⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵎ ⵍⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷⴳ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 2 ⴷ 3 ⵎⵖⵔⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ.

 

 ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ: ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 Fuṛaṛ 2018 15:55     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 555 n tikkal   Bḍu