ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵉⵎⵜ (ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ): 9 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Fuṛaṛ 2018 15:06   Ɣran-t : 537 n tikkal
ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵉⵎⵜ (ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ): 9 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

 ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ– ⵟⵔⴱⵃ-ⴷ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵉⵎⵜ (ⵉⵇⵛⵉⵛⵏ, ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ) 9 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (2 ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, 3 ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⴷ 4 ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ) ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⵏ ⴰⵍ-ⵎⴰⴰⴷⵉ ⴷⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ (ⵎⴰⵚⵔ).

ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⴱⵃ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ. ⵟⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵀⵉⵛⵀⵎ ⵎⴰⵓⵓⵛⵀ (49 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ), ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⵙⴰⵎ ⴰⵍⵢ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⴼⴰⵔⵉⴷ ⴹⵓⵓⵉⴱⵉ (75 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵎ) ⴰⵢ ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴱⴰⴽⵔ.

ⵎⴰ ⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ ⵍ ⴽⴰⵔⵉⴰ (56 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ) ⵢⵔⴱⵃ-ⴷ ⴰⵥⵔⴼ ⵎⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⵎⵓⵙⵜⴰⴼⴰ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴼⴰⵀⵎ. ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ ⵎⵜⴰⵓⵓⵉ (60 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ) ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴼⵏⴰ-ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ ⵎⴰⵔⵡⴰⵏ ⵎⴰⴷⴱⵓⵍ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵀⵎⴷ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⴰⵙⵙⵉ (69 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ) ⵢⵔⴱⵃ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵥⵔⴼ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵚⵔⵉ ⵢⵓⵓⵛⴼ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⵓⴱⵀ.

ⵟⵉⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ ⵜⴱⵃⵏ-ⵜⵏⵜ ⵔⴰⵀⵎⵏ ⵙⵉⴽⵉⵍⵍⵉ (64 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ), ⴰⴱⴷⵏⵏⵓⵓⵔ ⴰⵉⴼⴼⴰ (ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 91 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ), ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵔⴽⵜ (81 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ) ⴷ ⵀⴰⵙⵙⵉⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ (91 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⵏ).

ⴹⴳ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵙ ⵜⵖⵍⴰⵎⵉⵏ, ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵚⵔ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ 9 ⵏ ⵢⵉⵍⴳⴳⴰⵎⵏ ⵖⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ 3 ⵉⵚⴰⵃ-ⴷ ⵟⵓⵏⵙ.

ⵉⵍⴳⴳⴰⵎⵏ ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵄⵎⵕ ⵓⵔ ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉ 18 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵊⴷ ⵏ 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵔⴰⴳⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ).

ⵎⵏⵖⵉⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵎⴰⵚⵔ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵜ), ⵜⴽⴽⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵟⵓⵏⵙ, ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⵟⴰⴳⵍⴷⴰ ⵟⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ, ⵇⴰⵟⴰⵔ, ⵢⴰⵎⴰⵏ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ, ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ, ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⵕⵕⵓⴽ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Fuṛaṛ 2018 15:08
ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵉⵎⵜ (ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ): 9 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Fuṛaṛ 2018 15:06     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 537 n tikkal   Bḍu