ⵟⴰⵍⴳⴳⵉⵎⵜ / ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ (ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⴻⵏ) : ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⵔⴽⴱ ⴰⵙⴰⴼⴰⴳ ⵖⵔ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 Yennayer 2018 19:39   Ɣran-t : 573 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵉⵎⵜ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⵜⵔⴽⴱ ⴰⵙⴰⴼⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⵍⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴽⵍ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵚⵔⵉⵜ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ 2 ⵖⵔ 6 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2018.
 
ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴳⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ-ⴰ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ : ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵍⴳⴳⴰⵎ ⵀⵉⵛⵀⵎ ⵎⴰⵓⵓⵛⵀ (49 ⴽⴳ), ⴱⵓⵓⴰⵍⵎ ⵉⵙⵍⴰⵎ (52 ⴽⴳ), ⵍ ⴽⴰⵔⵉⴰ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ (56 ⴽⴳ), ⵎⵜⴰⵓⵓⵉ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ (60 ⴽⴳ), ⵙⵉⴽⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⵀⵎⵏ (64 ⴽⴳ), ⴼⴰⵙⵙⵉ ⴰⵀⵎⴷ ⴹⵊⴰⵎⵍ (69 ⴽⴳ), ⴹⵓⵓⵉⴱⵉ ⴼⴰⵔⵉⴷ (75 ⴽⴳ), ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵔⴽⵜ (81 ⴽⴳ), ⵀⴰⵙⵙⵉⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ (91 ⴽⴳ) ⴰⴽⴽⴷ ⴰⵉⴼⴼⴰ ⴰⴱⴷⵏⵏⵓⵓⵔ (+91 ⴽⴳ).
 
ⵉⵍⴳⴳⴰⵎⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵄⵎⵔ ⵏ 18 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴳⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵉ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵟⵣⵇⵇⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ "ⵙⴹⵍⵜⵙⵙ" ⵏ ⵛⵔⵔⴰⴳⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ).
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:28
ⵟⴰⵍⴳⴳⵉⵎⵜ / ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ (ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⴻⵏ) : ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⵔⴽⴱ ⴰⵙⴰⴼⴰⴳ ⵖⵔ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 Yennayer 2018 19:39     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 573 n tikkal   Bḍu