ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵡⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ, ⴰⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ « ⵡⵎⵖⴰⵔ », ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⴷ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵖⵔ 83 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ.
ⵡⵀⵔⴰⵏ – ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ ⴷⴳ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⵉⵡ (ⵡⵀⵔⴰⵏ) ⵙⴳ 18 ⵖⵔ 21 ⴼⵓⵔⴰⵔ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹ ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵍⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵢⵔⵏⵓ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵅⵍⴼⵏ ⵛⵀⵔⵉⴼ ⵀⴰⵏⵏⴰⵛⵀⵉ ⴰⵢ ⵢⵙⵜⴰⵅⵔ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵖⵓⵛⵜ ⵏ 2017.
 ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ– ⵟⵔⴱⵃ-ⴷ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵉⵎⵜ (ⵉⵇⵛⵉⵛⵏ, ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ) 9 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (2 ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, 3 ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⴷ 4 ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ) ⴷⴳ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⵏ ⴰⵍ-ⵎⴰⴰⴷⵉ ⴷⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ (ⵎⴰⵚⵔ).
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵔⴱⵃ-ⴷ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ (ⵉⵇⵛⵉⵛⵏ ⴷ ⵜⵇⵛⵉⵛⵉⵏ) ⴰⵊⵎⵎⴰⵍ ⵏ 19 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (6 ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, 10 ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⴷ 3 ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ) ⴷⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵙⵀⴰⵔⵊⴰⵀ (ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ) ⴳⴰⵔ 26 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷ 4 ⴼⵓⵕⴰⵕ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ. ⵛⵛⵉⵄⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵢⵓⵡⵢ-ⵉⵜⵜ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵀⴰⴷⴷⵓⵓⵛⵀ, ⴷ ⴰⴽⵔⵡⴰ-ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵔⴱⵃⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵜⴰⴽⵍⵙⴰⴽⵜ ⴷ ⵜⵔⵓⵔⴰⴷⵜ, ⴷ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⴷⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ « ⴱⵍⵉⵜⵣ. » ⴹⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⵖ, ⵢⵔⴱⵃ-ⴷ ⴰⴷⵍⴰⵏ ⴰⵔⴰⴱ ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ, ⵎⴰ ⴷ ⵙⴰⴰⴷ ⴱⵍⵓⵓⴰⴷⴰⵀ (ⴷⴳ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⵔⵡⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ) ⵢⵔⴱⵃ-ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ. ⵖⵔ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ, ⵜⵔⴱⵃ-ⴷ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⵎⵣⵉⵓⵓⴷ ⵓⵔⵖ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⴰⴽⵍⵙⴰⴽ ⵏ « ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ », ⵎⴰ ⴷ ⵀⴰⵢⴰⵜ ⵟⵓⵓⴱⴰⵍ ⵜⵔⴱⵃ-ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ, ⵢⵉⵡⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵢⴹ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⴱⵍⵉⵜⵣ. ⵎⴰ ⴷ ⵙⴰⴱⵔⵉⵏⴰ ⵍⴰⵜⵔⵛⵀ ⵉⵙⴰⵃ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ. ⴹⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ, ⵢⵔⴱⵃ ⵡⴰⵙⵙⵍ ⴱⵓⵓⵙⵎⴰⵀⴰ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵙⵀⴰⵔⵊⴰⵀ ⵙ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 12 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⴳⵀⵉⵍⵙ ⴰⵓⵓⴷⵉⴰ (ⴷⴷⴰⵡ 8 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ), ⵥⵉⵢⴰⴷ ⵛⵀⵉⴽⵀ ⴱⵓⵓⴽⴰⵍ (ⴷⴷⴰⵡ 14 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⴱⴷⵍⵓⵓⵀⴰⴱ ⵓⵓⴰⵔⵜ (ⴷⴷⴰⵡ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ) ⵔⴱⵃⵏ-ⴷ ⵜⵉⵍⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ. ⵖⵔ ⵜⵇⵛⵉⵛⵉⵏ, ⴷ ⵟⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ (ⴷⴷⴰⵡ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵔⴱⵃⵏ ⵓⵔⵖ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵉⴼⴰⵣⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⵜⴱⵓⵊⴰⴷⵉⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵍⵖⵓ-ⵏⵏⵙ, ⵎⴰ ⴷ ⵔⴰⵏⵉⴰ ⵏⴰⵙⵙⵔ ⵜⵔⴱⵃ-ⴷ ⵓⵔⵖ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 16 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ. ⵟⵉⵢⵙⵜⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵏⴰⵙⵙⵔ, ⵔⵢⵎⴰ (ⴷⴷⴰⵡ 8), ⵎⴰⵏⵍ (ⴷⴷⴰⵡ 12) ⴷ ⵍⵉⵏⴰ (ⴷⴷⴰⵡ 14) ⵓⴼⵔⴰⵔⵏⵜ-ⴷ ⵙ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ-ⵏⵙⵏⵜ. ⵟⴰⵃⴰⵡⴰⵛⵜ-ⴰ ⵜⵓⵔⴱⵉⵃⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ ⵏ ⵙⵀⴰⵔⵊⴰⵀ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⵜⵎ ⵙ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⵏⴰ ⴰⵙⵙⵉⴰ ⵎⴰⴰⴽⵏⵉ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 18.
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ – ⴹ ⴰⵎⵛⵉⵔⴹⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵍⵉⵛⵙⵜⵔ ⵛⵉⵜⵢ, ⵔⵉⵢⴰⴷ ⵎⴰⵀⵔⵣ, ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵏⴻⵏ ⴷ « ⵉⵜⵔⵉ ⵉⵏⵙⵍⵎ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ » ⴷⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ « ⴱⵔⵉⵜⵉⵙⵀ ⵎⵓⵙⵍⵉⵎ ⴰⵡⴰⵔⴷⵙ » (ⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵉⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ) ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ-ⴰ ⴷⴳ ⴱⵔⴰⴷⴼⵓⵔⴷ (ⵍⴰⵏⴳⵍⵉⵣ). ⴰⵔⵔⴰⵣ-ⴰ ⵙⴱⴷⴷⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⴷⴳ 2012 ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⴰⴽⴼⵏ-ⵜ ⵉ ⵢⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵉⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵙⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ. ⵟⵉⴽⴽⵍⵜ-ⴰ, ⴰⵎⵛⵉⵔⴹⴰⵔ ⵔⵉⵢⴰⴷ ⵎⴰⵀⵔⵣ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵏ-ⴷ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ 31 ⵏ ⵢⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵏⵓⵔⴰⵔ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ. ⵟⴰⴼⵔⵓⵔⵉⵜ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⵙⵡⵉⵄⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⴰⵖⵎⵙⴰ ⵜⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵜⵅⴱⴱⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⵏⵟⴰⴳ-ⴰ ⵢⵃⵣⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵉⵎⵉ ⵓⵔ ⵢⵔⴱⵉⵃ ⴰⵔⴰ ⵓⵙⵙⴽⴽⵉ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⵛⵀⵙⵜⵔ ⵛⵉⵜⵢ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⵜⵙⵙⵓⵎⵔ-ⴰⵙ-ⴷ ⵍⵅⵍⴰⵚ ⵎⵖⵖⵔⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵉⵎⵜ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⵜⵔⴽⴱ ⴰⵙⴰⴼⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⵍⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴽⵍ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵚⵔⵉⵜ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ 2 ⵖⵔ 6 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2018. ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴳⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ-ⴰ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ : ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵍⴳⴳⴰⵎ ⵀⵉⵛⵀⵎ ⵎⴰⵓⵓⵛⵀ (49 ⴽⴳ), ⴱⵓⵓⴰⵍⵎ ⵉⵙⵍⴰⵎ (52 ⴽⴳ), ⵍ ⴽⴰⵔⵉⴰ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ (56 ⴽⴳ), ⵎⵜⴰⵓⵓⵉ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ (60 ⴽⴳ), ⵙⵉⴽⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⵀⵎⵏ (64 ⴽⴳ), ⴼⴰⵙⵙⵉ ⴰⵀⵎⴷ ⴹⵊⴰⵎⵍ (69 ⴽⴳ), ⴹⵓⵓⵉⴱⵉ ⴼⴰⵔⵉⴷ (75 ⴽⴳ), ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵔⴽⵜ (81 ⴽⴳ), ⵀⴰⵙⵙⵉⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ (91 ⴽⴳ) ⴰⴽⴽⴷ ⴰⵉⴼⴼⴰ ⴰⴱⴷⵏⵏⵓⵓⵔ (+91 ⴽⴳ). ⵉⵍⴳⴳⴰⵎⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵄⵎⵔ ⵏ 18 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴳⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵉ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵟⵣⵇⵇⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ "ⵙⴹⵍⵜⵙⵙ" ⵏ ⵛⵔⵔⴰⴳⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ).
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 1970, ⴰⴽⴽⴰⴽ ⵍⴰⵀⵍⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵏⵄⴰ ⵖⵔ 65 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ-ⵒⴰⵛⵀⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵟⵟⵔⴹⵇ-ⴰⵙ ⵓⵥⴰⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵖⴼ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵟⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵟⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵡⵙⵎⵍ-ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ. ⴰⴽⴽⴰⴽ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵏⴰ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴰⵢⵏ, ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⴳ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⴳⴰⵔ 1970 ⴷ 1985. ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴽⵀⴷⵉⵙ, ⴰⵍⵉ ⴼⵔⴳⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⴳⵓⵏⴷⵓⵓⵣ ⴷ ⵡⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵔⴰⴱⴰⵀ ⵎⴰⴷⵊⵔ. ⴹⴳ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⴰⵍⵜⴰ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⵏ ⵙ 1 ⵖⵔ 0 ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵎⵖⵔⵙ 1972, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ 4 ⴷ ⵜⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵎⴳⴰⵍ ⵟⵟⵔⴽ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵅⵚⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙ 4 ⵖⵔ 0. ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⴹⵍ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ ⴷⴳ ⵜⵎⵇⴱⵔⵜ ⵏ ⴳⴰⵔⵉⴷⵉ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ. ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵓⵣⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵟⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵟⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 18 ⵏ ⵟⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 2 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⵓⵔⴷⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵙⴱⵜ. ⵍǧⵎⵄⴰ (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ00) : ⴰⵙⴰⵎ ⵄⵉⵏ ⵎⵍⵉⵍⴰ – ⵛⵔⴱⴰⴼ ⵄⵉⵏ ⴼⴽⵔⵓⵏ (ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ) ⵛⴰⴱ ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ – ⵡⴰⵟ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⵊⵙⵎⵙ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ – ⴳⵛⵎ ⵎⴰⵄⵙⴽⵔ ⵎⵛⵙ ⵙⵄⵉⴷⴰ – ⵛⴰⴱ ⵍⴱⵔǧ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉǧ ⴰⵙⵎⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ - ⴰⵎⵍⴱ ⴱⵓⵙⵄⴰⴷⴰ ⴰⵙⵓⵛ ⵛⵍⴼ - ⵔⵛⵔ ⵉⵖⵉⵍ ⵉⵣⵣⴰⵏ (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16ⵀ00) ⵊⵙⵎⴱ ⴱⴳⴰⵢⵜ - ⵔⵛⴽ ⵟⴰⵇⵓⴱⴱⵜ (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16ⵀ00) ⵙⵙⴱⵜ (ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16ⵀ00) : ⵎⵓⴱ ⴱⴳⴰⵢⵜ – ⵎⵛ ⵍⵄⵍⵎⴰ ⴰⵙⵜⵜⴼ : ⵟⵉⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⴰⵙⵙ 1). ⴰⵙⴰⵎ ⵄⵉⵏ ⵎⵍⵉⵍⴰ 35 17 2). ⵎⵓⴱ ⴱⴳⴰⵢⵜ 32 17 3). ⵛⴰⴱⴱ ⵍⴱⵔǧ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉǧ 31 17 4). ⵊⵙⵎⵙ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ 29 17 -). ⴰⵙⵓⵛ ⵛⵍⴼ 29 17 6). ⵊⵙⵎⴱ ⴱⴳⴰⵢⵜ 27 17 7). ⵔⵛⵔ ⵉⵖⵉⵍ ⵉⵣⵣⴰⵏ 26 17 8). ⴰⵙⵎⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ 25 17 9 ). ⴰⵎⵍⴱ ⴱⵓⵙⵄⴰⴷⴰ 20 17 10). ⴳⵛⵎ ⵎⵄⵙⴽⵔ 19 17 11). ⵡⴰⵟ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ 18 17 12). ⵔⵛ ⴽⵓⵓⴱⴰ 17 17 --). ⵎⵛⵙ ⵙⵄⵉⴷⴰ 17 17 --). ⵎⵛ ⵍⵄⵍⵎⴰ 17 17 15). ⵛⵔⴱⴰⴼ ⵄⵉⵏ ⴼⴽⵔⵓⵏ 16 17 16). ⵛⴰⴱ ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ 12 17.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ, ⵜⵔⵏⴰ-ⵜⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵉⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵎⵛⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙ 1 ⵖⵔ 1, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⵃⵓⵔⴱ ⵖⴼ ⵓⵎⴹⵉⵇ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ 1 ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⵣⵍⵏ, ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 17 ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵣⵡⵔ ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵙⴱⵜ. ⵉⵙⴹⵉⴼⵉⵢⵏ ⴹⴼⵔⵏ-ⵜⵏ-ⵉⴷ ⵒⴰⵔⴰⴷⵓⵓ ⴰⵛ, ⴷ ⴰⵜ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉⴷⴳ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ 0 ⵖⵔ 0 ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵎⵛⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ. ⵟⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵓⵙⵎⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵔⴱⵃⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏⴰⵀⴹ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴷⴰⵢ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 2 ⵖⵔ 1, ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵍⵜ ⵙ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ-ⵙ ⵉⵎⵉ ⴷ-ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵖⵔ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵓ. ⴹⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ, ⴹⵔⴱⵟ ⵟⴰǧⵏⴰⵏⵜ ⵜⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵙ ⵔⵔⴱⵃ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⵉⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ 1 ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵉⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵛⵙⵛ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ. ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵓⵎⵎⵉⴷ : ⵓⵙⴱ ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ – ⵊⵙⵙ ⵙⵙⴰⵡⵔⴰ 2-2 ⵊⵙⴽ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ - ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵉⴷⴰ 1-1 ⵛⵔⴱ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ - ⵓⵙⵎⵀ ⵍⵃⴰⵔⵔⴰⵛ 0-1 ⵟⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⵎⴷⵉⵢⴰ – ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ 2-1 ⵎⵛⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ - ⵒⴰⵔⴰⴷⵓⵓ ⴰⵛ 0-0 ⵓⵙⵎⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ – ⵏⴰⵀⴹ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴷⴰⵢ 2-1 ⵛⵙⵛ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ – ⴹⵔⴱⵟ ⵟⴰǧⵏⴰⵏⵜ 1-1 ⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ – ⵎⵛⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ 1-1 ⴰⵙⵜⵜⴼ : ⵟⵉⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⴰⵙⵙ 1- ⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ 37 17 2- ⵒⴰⵔⴰⴷⵓⵓ ⴰⵛ 35 17 3- ⵓⵙⵎⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ 32 17 4- ⵎⵛⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ 27 17 5- ⵊⵙⴽ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ 25 17 -- ⵎⵛⵓ ⵡⵀⵔⴰⵏ 25 17 7- ⵛⵔⴱ ⴱⵍⵓⵓⵉⵣⴷⴰⴷ 23 17 8- ⵊⵙⵙ ⵙⵙⴰⵡⵔⴰ 23 17 9- ⵓⵙⴱ ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ 21 17 10- ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ 20 17 -- ⵓⵙⵎⴱ ⴱⵍⵉⴷⴰ 20 17 12- ⵏⴰⵀⴹ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴹⴷⴰⵢ 18 17 -- ⵟⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⵏ ⵎⴷⵉⵢⴰ 18 17 14- ⵛⵙⵛ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ 17 17 -- ⵓⵙⵎⵀ ⵍⵃⵔⵔⴰⵛ 17 17 16- ⴹⵔⴱⵟ ⵟⴰǧⵏⴰⵏⵜ 9 17.