ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴻⵣⴰⴽ "ⴰⴱⴷⵧⵓ" ⵙⴻⴳⵀⵧⵓⴰⵏⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵖⴻⵔ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 58 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⴰⵥⴰⵢⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ” ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⵏ 5 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ 2 ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵜⴻⵔⵔⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ 20 ⴷ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⴱⴰⵎⴰⴽⵧ (ⵎⴰⵍⵉ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⴻⵏ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴷⵊⴻⵍⵍⵧⵓⵍ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙⴻⴳ ⵜⴱⴰ ⵜⵏⴻⵣⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⴹⴰⵍ-2018 ⵏ ⵔⵔⵓⵙ, ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵙ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵏⴻⵖ ⴱⴰⵟⴻⵍ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴰⵢⴰ, ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⵜⵉⵙ 21 ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵔⵔⵓⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵔⵓⵏ (0).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⴷⵎⵉⵍⵟⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ-ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵖⴻⵔ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵜⴰⵙⴻⴳⵜⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⴷⵎⵉⵏⵟⵓⵏ (ⴼⴰⴱ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵉⵇⴱⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2018 ⵏ ⵊⵉⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵊⵟⴰⵃ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ (ⴰⵔⴳⴰⵣ/ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ) ⴰⴷ ⴹⵔⵓⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵖⴻⵔ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴰⴷⴷⴰⵍ ⵀⴰⵔⵛⵀⴰ-ⵀⴰⵛèⵏⴻ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ.
ⵍⵉⵙⴱⵓⵏ-ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵕⵜ ⵜⴻⵅⵚⴻⵕ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴱⵓⵜⵓⵖⵍⵉⵜ ⵙ ⵡⴻⴳⵎⵓⴹ ⵏ 3-0 (ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ 2-0) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵓⵀⴻⴳⴳⵉ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵍⵓⵣ ⴷⵉ ⵍⵉⵙⴱⵧⵏⵏⴻ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵕⴹⴰⵕⵜ (ⴼⴰⴼ) ⴽⵀⴻⵉⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵣⴻⵜⵛⵀⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵃⵕⴻⵚ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵡⴻⵃⴽⴰⵎ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵙⵍⴰⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ" ⵔⴰⴱⴰⵀ ⵎⴰⴷⵊⴻⵔ, ⵙⵉⵎⵎⴰⵍ ⵙⴱⴰⴱⴱⴰⵢⴻⵏ-ⴰⵙ ⴽⵓⵍⵛⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵅⵚⴰⵕ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵛⴰⵒ-ⵠⴻⵔⵜ (2-3). "ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ, ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⵃⴽⴻⵎ
ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ- ⵉⵎⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴳⵙⵒ ⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ (ⵉⵎⴻⵇⵕⴰⵏⴻⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ), ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵔⴱⴰⵃ-ⵏⵙⴻⵏ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵏⴱ ⵙⵜⴰⵧⵓⴻⵍⵉ (111-92) ⴷⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ, ⵉⴷ-ⵢⴻⴹⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵖⴻⵔ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷⵉ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵀⵧⵛⵉⵏⴻ-ⵛⵀⴰⵍⴰⵏⴻ ⴷⵉ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵢⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⵓⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵧⵓⴰⴼⵉⴰ, ⴰⵍⵖⵓⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵔⴼⴰⴷ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ, 10 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ 8 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⵓⵙⴽⵓ ⴳⴰⵔ 25 ⴷ 27 ⵎⴰⵢⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵉⵎⵛⵉⵔⴼⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⴳⵙⵒ ⴰⵒⵉⵟⵔⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵀⴱⵛⴻⴱ ⵍⴻⴱⵢⴰⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵛⵛⴻⴽ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵎⵇⴰⴱⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2017-2018 ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ (ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ), ⵙⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⴷ ⵢⴻⵅⵚⵉⵎⴻⵏ ⵓⵙⵀⵉⵍⴻⵏ.