ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴹ : ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⴰⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴻⵟⴹⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Meɣres 2018 17:28   Ɣran-t : 124 n tikkal
ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴹ : ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⴰⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴻⵟⴹⴻⵏ

ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ, ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ ⵀⴰⵙⴱⴻⵍⵍⴰⵧⵓⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵏⴻⵟⴹⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴹ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⵀⵉⵍ-ⴰ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ

ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽⴻⵙ ⴰⴽⴽ ⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴻⵟⴹⴻⵏ. ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ ⵀⴰⵙⴱⴰⵍⵍⴰⵧⵓⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ-ⵉⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ‘’ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴻⵟⴹⴻⵏ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ’’, ⵜⵓⵔⴰ ⵜⴻⵣⵣⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵟⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵏ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴹ : ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⴰⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴻⵟⴹⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Meɣres 2018 17:28     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 124 n tikkal   Bḍu