ⴰⴷ ⵉⵚⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Meɣres 2018 16:50   Ɣran-t : 33 n tikkal
ⴰⴷ ⵉⵚⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ‘’ⴰⴷ ⵉⵚⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ’’ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⵎ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ (ⵧⵏⵎ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵉⵍⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵜ.

ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ, ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 10ⵀ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 10ⵀ, ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵛⴰⵏ, ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ, ⵄïⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ, ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⵛⵍⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ. ⴰⴷ ⵃⴰⵣ ⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴵⵉⴵⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 12ⵀ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⴷ ⵉⵚⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Meɣres 2018 16:50     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 33 n tikkal   Bḍu