ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 6 ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 3.024 ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Meɣres 2018 13:59   Ɣran-t : 33 n tikkal
ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 6 ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 3.024 ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴹⴹⴼⴻⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⵉⵇⵉ, 3.024 ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵓⴱⵥⴻⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵛⴽⵓⴽⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ.

ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳⴰⵏ-ⵜⵜ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴼⵓⴽⴰ (ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ) ⵎⵉ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵓⵡⴹⴻⵏⵜ ⵜⴻⵍⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵎⴻⵖⵖⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ. ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵜ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⵓⴽⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⴼⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ 2.398 ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ.

ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⵇⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⵡⴹⴻⵏⵜ ⵜⴻⵍⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵙⵏⵓⵣⵓⵢ ⵜⵉⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵎⴰⵎ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵣⴷⴻⵖ. ⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⵇⴻⵍ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ-ⴰ, ⴹⴹⴼⴻⵏ-ⵜ ⵢⴻⵙⵏⵓⵣⵓⵢ ⵜⵉⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⴼⴰⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙ 392 ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, 234 ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ, 346 ⵏ ⵢⴻⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷ 16 ⵏ ⵢⴻⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⴷⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⴱⴻⵥ 3 ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ.

 

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 6 ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 3.024 ⵏ ⵜⵄⴻⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Meɣres 2018 13:59     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 33 n tikkal   Bḍu