ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ: ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 62 ⵏ ⵜⵎⵉⵡⵜⴰ ⵏ ⵙⴰⴱⴰⴱⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⵙⵉⵔⴷⴰ ⴼⵡⴰⴳⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Meɣres 2018 16:32   Ɣran-t : 106 n tikkal
ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ: ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 62 ⵏ ⵜⵎⵉⵡⵜⴰ ⵏ ⵙⴰⴱⴰⴱⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⵙⵉⵔⴷⴰ ⴼⵡⴰⴳⴰ

ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ – ⵙⴼⵓⴳⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, ⴷⴻⴳ ⵎⵙⵉⵔⴷⴰ ⴼⵡⴰⴳⴰ (ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ), ⵜⴰⵎⵉⵡⵜⴰ ⵏ ⵙⴰⴱⴰⴱⵏⴰ ⵙ ⵡⴻⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ.

 ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵓⵇⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵉⵡⵜⴰ-ⴰ. ⵔⵔⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⴻⵎⵊⴰⵀⴷⴻⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ.

 « ⵜⴰⵎⵉⵡⵜⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⴼⵓⵕⴰⵕ 1956 ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵙⴰⴱⴰⴱⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⵙⵉⵔⴷⴰ ⴼⵡⴰⴳⴰ ⵎⵉ ⵏⴻⵟⴳⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⴳⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⵛⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ, ⵓⵡⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⵉⵏⵏⴰ 172 ⵏ ⵢⴻⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, 20 ⵏ ⵢⴻⵙⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵔⵔⵚⴰⵚ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⵖⴰⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⴻⵏ.

 ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴷⴼⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⴻⵏⵟⴰⴳ-ⵏⵏⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⴻⵎⵊⵓⵀⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴰⴼⵉⴼ.

 ⵎⴰ ⴷ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵜⴰⵍⴻⴱ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴻⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵢⴻⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ ⴷⴻⴳ 1947, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵏⴽⴻⵔ ⵏ ⵡⴻⵎⴳⴰⵔⵓ.

 ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵡⴻⵎⴳⴻⵔⵎⴰⵏ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵎⵊⴰⵀⴷⴻⵏ ⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵅⴻⵎⵎⴻⵎⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⵖ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵖⴻⵔⴼⴻⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⴼⴼⵓⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵢⴻⵔⵏⵓ 8 ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴳⴰⵏ ⴷⵉⵏ.

 ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵕⵕⴻⵃⵎⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵙⴰⴱⴰⴱⵏⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴻⵎⵊⴰⵀⴷⴻⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴻⵎⵊⴰⵀⴻⴷ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵜⴰⵍⴻⴱ, ⵜⵧⵓⵀⴰⵎⵉ ⴻⵍ ⵧⵓⴰⵣⵣⴰⵏⵉ, ⴱⵧⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ ⴰⵔⵉⵛⵀⵉ, ⵔⴰⴱⴰⵀ ⵙⵧⵓⴰⴷⵊⵉ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴰⵍⵧⵓⴰⵏⵉ.

 

ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ: ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 62 ⵏ ⵜⵎⵉⵡⵜⴰ ⵏ ⵙⴰⴱⴰⴱⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⵙⵉⵔⴷⴰ ⴼⵡⴰⴳⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Meɣres 2018 16:32     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 106 n tikkal   Bḍu