ⵜⴰⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ: ⴰⴷ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ, ⴰⵏⴻⴱⴷⵓ-ⴰ, ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 23 Fuṛaṛ 2018 14:24   Ɣran-t : 177 n tikkal
ⵜⴰⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ: ⴰⴷ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ, ⴰⵏⴻⴱⴷⵓ-ⴰ, ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵏⵜ

 

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵣⵧⵓⴽⵀ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵔⴻⵥⵎⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴼⵓⵕⴰⵕ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵧⵓⴽⵀ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵛⵛⵖⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ « ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵙ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⴻⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ « ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴷ ⵚⵚⴻⵏⵄⴰⵜ ».

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷ « ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴰⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵍⴻⵇⵚⴻⵔ ⵏ ⵓⴷⴰⵢ, ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵓⴱⴰⵕⵓⴷ, ⵜⴰⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵢ ⴷ ⵍⴻⵇⵚⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵢⴻⵏ, ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ. ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵓⴷⴻⵎ ⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵊⴻⴱⴱⴷⴻⵏ ⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ « ⴰⵕⵎⴰⵙ » ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⵓⵣⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⴰⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵡⵄⴻⵕ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⴼⵔⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵔ ⵉ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ-ⴰ.

ⵜⴰⵇⵚⴻⴱⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷ ⴰⵛⴰⵏⵟⵉ-ⴰⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵙⵙⵉⵍⵉⵖⴻⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵍⴱⴻⵏⵢⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

ⵃⵓⴷⴷⴻⵏ-ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⴷ ⵏ 2400 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵏⵜⵉⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ 40 ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵙⵉⴳⴳⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ 1200 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ.

ⵜⴰⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ: ⴰⴷ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ, ⴰⵏⴻⴱⴷⵓ-ⴰ, ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 23 Fuṛaṛ 2018 14:24     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 177 n tikkal   Bḍu