ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ: ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Fuṛaṛ 2018 16:38   Ɣran-t : 93 n tikkal
ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ: ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ

 

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴼⵔⵓⵔⵉⵏⵜ-ⴷ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ, ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵍⴱⴻⵏⵢⴰⵏⴰⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ.

ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵙ ⵡⴻⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴻⵚⵚⴰⵏ-ⴷ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽ (ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ) ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ.

ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ (ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⴳⵎⴰⵎⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵥⵓ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵉ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ.

ⵡⴻⵚⵚⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⴻⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵡⴻⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵉ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ.

ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⵏⴻⵜⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉ ⵡⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⵓⵛⴱⵉⵃⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⴻⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵓⵥⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵉ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵉ ⵜⵉ ⴷ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⴷⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⵣ ⴷ ⵓⵄⴻⵢⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵡⵓⵖⴰ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ.

ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏⵜ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⵕⵛⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴻⵇⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙⵉⵎⴻⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵜⵉⵥⵡⴰⵔ ⵜⵉⵎⵍⴻⵍⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⴰⵎⴰⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵡⴰⵀⵉⴷ ⵜⴻⵎⵎⴰⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵉ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵡⴻⵃⵔⴰⵣ-ⵏⵙⴻⵏⵜ.

ⵉ ⵡⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ « ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⴻⵙⵔⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ » ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵅⴻⵎⵎⴻⵎ ⴳⴰⵔ ⵢⴻⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵎⴻⵖⵜⴰⵙⴻⵏ, ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵢⴻⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵓⵔⵎⵉⴷ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵏⵣⵉⴳ.

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ: ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Fuṛaṛ 2018 16:38     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 93 n tikkal   Bḍu