ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 16 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 965 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ (ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 Fuṛaṛ 2018 16:05   Ɣran-t : 89 n tikkal
ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 16 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 965 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ (ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 16 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 965 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ 835 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵖⴻⵔ 17 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵡⴰⵖⵉⵔⴻⵏ (ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ) ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ

ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵉⵔ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ) ⵏ ⴵⴻⵍⴼⴰ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵎⵓⵖ ⵖⴻⵣⵣⵉⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ (3) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 19 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ, ⵙⴻⴳ ⴷ-ⴹⵔⴰⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ (11) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴽⵔⴰ ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⵏⵏⵉ, ⵉⵎⵙⵓⴽⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴳⴰⵏ 4.762 ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⵀⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵣⴰⵍ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ, ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⴷⴻⴳ 510 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵏⴷⴰ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ.

ⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 16 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 965 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ (ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 Fuṛaṛ 2018 16:05     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 89 n tikkal   Bḍu