ⴰⵎⵉⵀⵉ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ (ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 16:20   Ɣran-t : 91 n tikkal
ⴰⵎⵉⵀⵉ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ (ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ)

ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ - ⵜⵉⵙⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⵉⵔ ⵉ ⵓⵄⴻⴱⴱⵓⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵥⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴰⴳⵎⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ "ⵍⴻⵡⵉⵙ-ⵙⵉⴳⵍⴻⵔ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵧⴼ ⵉⵏⵜⴻⴳⵔⴰⵜⵉⵠⴻ ⴳⴻⵏⵧⵎⵉⵛⵙ", ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ ⵏ ⵏⴻⵡ ⵊⴻⵔⵙⴻⵢ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ.

ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵒⵔⵉⵏⵛⴻⵜⵧⵏ ⵜⵙⴻⵔⵙ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵢⵉⵥⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⴰⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⴻⵎ ⴰⴷ ⵙⵡⴻⵏ ⵉⵥⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ‘’ⵛⴻⵍⵍ ⵎⴻⵜⴰⴱⵧⵍⵉⵙⵎ’’.

ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵎⵉ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴷⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵥⴹ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵍⴻⵎ, ⴰⴼⵔⵓⴽⵟⵓⵣ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⵎ, ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵔⵓⵃ ⵙⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⵔⴻⵎ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴹⵓⵔ. ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵉⵥⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵇⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⵥⴻⵎ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴻⵀⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⴻⵖ ⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ.

 

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Fuṛaṛ 2018 11:51
ⴰⵎⵉⵀⵉ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ (ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 16:20     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 91 n tikkal   Bḍu