ⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 23 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1000 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ 

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:27   Ɣran-t : 934 n tikkal
ⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 23 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1000 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (23) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⴷ 1.014 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 895 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙ 4 ⵖⵔ 10 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.

ⵟⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵥⵥⴰⵢⵏ ⵙⴽⵍⵙⵏ-ⵜⵜ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 35 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 28 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⵣⵎⵍ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴳⴰⵏ, ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⵏⵏⵉ, 881 ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵙⵏ ⵜⵉⵎⵙ ⵢⵓⵖⵏ ⴷⴳ 518 ⵏ ⵢⵉⵎⴹⵇⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵏⴷⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ.

ⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 23 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1000 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ 
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:27     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 934 n tikkal   Bḍu