ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 95 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Fuṛaṛ 2018 14:49   Ɣran-t : 505 n tikkal
 ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 95 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵓⴱⵥⵏ, ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ, 95 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵃⵕⵙ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵉⵊⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴳⴳⵣⵏ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵍⴰ-ⵏⵙⵏ, ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⴰⴱⵥⵏ 95 ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵔⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢⵖⴼ ⵢⵜⵜⵄⴰⵇⴰⴱ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ.

ⴳⴰⵔ ⵜⵔⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵜⵜⵉ ⴷ ⵜⵢⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ ⴷ ⵡⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴳⴷⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⵏⵜ 902 ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ, 88 ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ ⴷ 22 ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵏ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:34
 ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 95 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Fuṛaṛ 2018 14:49     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 505 n tikkal   Bḍu