ⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 445 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6.293 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⵔⵔⴳⵍⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Fuṛaṛ 2018 15:08   Ɣran-t : 555 n tikkal
ⵡⵔⵔⴳⵍⴰ – ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⵎⵎⵓⵜⵏ 445 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6.293 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 4.558 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ  ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ, ⵙⴳ ⴳⴰⵔ 2008 ⵖⵔ 2017, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵔⵔⴳⵍⴰ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
 
 
 
ⵟⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵥⵥⴰⵢⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵙⴽⵍⵙⵏ-ⵜⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014 ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 800 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2015 ⵢⵖⴹⵎ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵢⵓⴳⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰⵏ (672 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ), ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵙⵙⴷⴷⵉⵏ.
 
ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵙ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵉⴷ, ⴷⵖⴰ ⵜⴰⵏⵀⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵣⵣⵉⵔⴳⵏ.
 
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:30
ⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ : ⵎⵎⵓⵜⵏ 445 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 6.293 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⵔⵔⴳⵍⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Fuṛaṛ 2018 15:08     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 555 n tikkal   Bḍu