ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⴽⴰⵍⵉⵜⵓⵙ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ) ⴰⴷ ⵢⴻⵔⴽⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵎⵎⵓⴽⵏⴻⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵔéⴷⵀⴰ ⴰⵜⵜⴰⴱ. Ɣⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⴽⵍⵉⵜⵓⵙ, ⴰⵏⴷⴰ ⵣⴻⵍⵍⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵔⵓⵉⵙⵙⴻⴰⵓ, ⵖⵓⵔ
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ (ⴰⵏⴻⵎ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ « ⵊⵧⴱ ⴷⴰⵜⵉⵏⴳ » ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵎⵧⵓⵍⵧⵓⴷ-ⵎⴰⵎⵎⴻⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵙⵅⴻⵚⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ, ⴰⵔⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵜⵜⵉ ⵏ 42 ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ. ⵓⴱⵥⴻⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 18 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ 9 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ 48 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⵜⵉⵣⴻⵏⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3,6 ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵍⵍⵓⵎ ⵏ ⵔⵉⵛⵀⵜⴻⵔ ⵢⴻⴹⵕⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⵖⴻⴼ 7ⵀ 54 ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵧⵓⵎⴻⵔⴷⴻⵙ ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵏⴰⴷⵉ (ⵛⵔⴰⴰⴳ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴻⵏⵣⴻⵍⵜ-ⴰⴳⵉ
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ, 2.272 ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ (ⵙⴷⵛ).
ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ - ⵓⴱⵥⴻⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⵇⴻⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴹⴹⴼⴻⵏ 1,8 ⴷ ⴰⵇⴻⵏⵟⴰⵔ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ.
ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵓⵡⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ ⵜⴰⵥⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴳⴰⵔ 3 ⴷ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵎⴻⵜⵜⵀⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ « ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵏ » ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵉⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 150 ⵏ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴻⴷⵕⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵎⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵜⴰⵏ ⵉⵙⵏⴻⵎⵖⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ. ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵣⵧⵓⴽⵀ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴰⴷⵔⴻⵏ, ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉⴷⴷⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵓⴽⵔⵉⴹ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵙⵓⴹⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ,