ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵙⵙⴹⵔⴰⵢ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ, ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵎⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ, ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵛⵉⵔⵏ ⴷⴳ "ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ" ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴷⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴳⵀⴰⵓⵓⵜⵉ, ⴰⵙⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵔⵔⵉⵜ, ⵏ ⵟⵉⵏⴹⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵡⴰⵛⵓⵍⴰⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⵏⵙⴼⵓⴳⵍ ⵍⵄⵉⴷ ⵟⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵔⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵉ ⵢⵎⵍⴰⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍǧⵎⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵎ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ).
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⴹ ⵏ ⵛⵛⴽ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍǧⵎⵄⴰ) ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵎⴰⵙⵖⴰⵏⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵍⵙⴻⵏ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵙ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ-ⵉⵙ ⴰⴼⴻⵖⵏⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ, ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⴻⵏ-ⴰⴽⵎⴰⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 31 ⵎⴰⵢⵓ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵏⵉ.
ⵛⵍⴻⴼ – ⵛⴰⵔⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⴽⴻⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ 10.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵓⵍⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵛⵍⴻⴼ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵢⴻⵃⵡⴰⴵⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵢⴻⴼⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ.
ⴱⵍⵉⴷⴰ – ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⵓⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ 20 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵀⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⵉⵄⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵙⴻⵍⵍⴰⵡⵉⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵣⴰⵏ ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ. ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵖⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⵎⴰⵏ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 142 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵉⴹⴻⵔⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⵡⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⴷⴳⵙⵏ).
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴻⵛⵛⴰⵇ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵟⴻⴹ ⵉ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵢ ⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵓⵏⵚⵉⴱⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵏⴻⵖⵍⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵞⵞⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⴻⴷⵍⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).