ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵣⵧⵓⴽⵀ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵔⴻⵥⵎⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵏⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ.
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴼⵔⵓⵔⵉⵏⵜ-ⴷ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ, ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵍⴱⴻⵏⵢⴰⵏⴰⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ. ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵙ ⵡⴻⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴻⵚⵚⴰⵏ-ⴷ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽ (ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ) ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ.
ⵜⴰƔⴻⵔⴷⴰⵢⵜ – ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴷⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⵣⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ (ⵓⵕⵓ) ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵍⴳⴻⵕⵕⴰⵕⴰ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 16 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 965 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ 835 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵖⴻⵔ 17 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵡⴰⵖⵉⵔⴻⵏ (ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ) ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ - ⵜⵉⵙⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⵉⵔ ⵉ ⵓⵄⴻⴱⴱⵓⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵥⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴰⴳⵎⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ "ⵍⴻⵡⵉⵙ-ⵙⵉⴳⵍⴻⵔ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵧⴼ ⵉⵏⵜⴻⴳⵔⴰⵜⵉⵠⴻ ⴳⴻⵏⵧⵎⵉⵛⵙ", ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ ⵏ ⵏⴻⵡ ⵊⴻⵔⵙⴻⵢ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ.
ⵡⵀⵕⴰⵏ – ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵔⴰⵜⵉⴱ ⵏⵏⴰⴱⵓⵍⵙⵉ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴳ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵍⵊⵀⴰⴷ ⵉⴱⵏⵏⵓⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵏⵏⴳⵎⵓ-ⵏⵏⵙ.
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵛⴽⵕ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴱⵓⵓⵔⵉⴰ ⴱⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ « ⵜⵉⵎⴰⴹ » ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵖⵔ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵙⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⵏ ⵉⵙⴰⴹⵓⴼⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ 20 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵖⵉⵔⵏ (ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ) ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵡⵀⵕⴰⵏ – ⵙⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵢⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵥⵔⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵖⵔ 18 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⴷⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⴰǧⴰⵡ ⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵇⵏⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴽⵔⵏ.ⵓⵇⴱⵍ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵥⵔ-ⴰ, ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⵡⵓⵡⴽⵉⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⵉ ⵍⴱⴷⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (23) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⴷ 1.014 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⵔⴰⵃ ⴷⴳ 895 ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙ 4 ⵖⵔ 10 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.