ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ : ⵣⵣⵉⵔⴳⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ (ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Meɣres 2018 14:55   Ɣran-t : 41 n tikkal
ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ : ⵣⵣⵉⵔⴳⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ (ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ)

ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵍⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ ⵙⴰⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵉⵎⴳⴻⵔⵔⴻⵣⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ

ⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵀⴰⴷ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ-ⴰ ⵉ ⴼⵓⵔⵚⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴻⴼⵍⵉⵏ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵎⴰⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ 15 ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⵜⵉⵏ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵙⵄⵉⴷⴰ, ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ-ⴰ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵍⴰⵔⴱⵉ ⵜéⴱⴻⵙⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ : ⵣⵣⵉⵔⴳⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ (ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Meɣres 2018 14:55     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 41 n tikkal   Bḍu