ⵓⴳⴰⵔ , 2.300 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵏ ⵜⴱⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⴷⴻⴳ 13 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, 5 ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ – ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 Meɣres 2018 14:45   Ɣran-t : 41 n tikkal
ⵓⴳⴰⵔ , 2.300 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵏ ⵜⴱⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⴷⴻⴳ 13 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, 5 ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ – ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ, 2.317 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵏ ⵜⴱⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵙⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ 13 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, 1.047 ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ ⴷ 797 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ-ⴰ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵧⵓⵔⴰⵔ. ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 5 ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2018 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ.

ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ, 4 ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵣⴻⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵖⴻⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵖⴻⵔ ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 112.000 ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ 68.000 ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⴱⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵢⴻⴽⴽⴰ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2017, ⵎⵉ « ⴽⵓⴽⵔⴰⵏ » ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵍⴰ 45% ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵓⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⴳ ⵉ 95%. Ɣⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⵎ ⵜⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⵄ.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵄⴻⵢⵢⴻⵏ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵉⵀⵉ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵏⴻⵟⵟⴹⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⴼⵙⴻⵙ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴻⵏⴳⴰⴹⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴷ 40 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

ⵓⴳⴰⵔ , 2.300 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵏ ⵜⴱⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⴷⴻⴳ 13 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, 5 ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ – ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 Meɣres 2018 14:45     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 41 n tikkal   Bḍu