ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ: ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⴷⵓⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵉ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵜⴻⵍⴻⵛⵧⵎ ⵙⴰⵜⴻⵍⵍⵉⵜⴻ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 06 Meɣres 2018 13:40   Ɣran-t : 39 n tikkal
ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ: ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⴷⵓⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵉ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵜⴻⵍⴻⵛⵧⵎ ⵙⴰⵜⴻⵍⵍⵉⵜⴻ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴼⴰⵔⵙⴻⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⴰⴹⴹⴰⴼⴻⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⴷⴰⵢ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵜⴻⵍⴻⵛⵧⵎ ⵙⴰⵜⴻⵍⵍⵉⵜⴻ (ⴰⵜⵙ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵏⵧⵓⴰⵔ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵍⵧⵓⴰⵀⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ.

« ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉ ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ (ⴻⵏⵉⴻ) ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵡⵍⴰ (ⵉⵏⴰⵜⴻⵍ) ⵉ ⵡⴻⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵙⴽⴰ, ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⴻⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵍⵧⵓⴰⵀⴰⴷ.

ⴰⵜⵙ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵓⵏⴻⵔⵎⴰⵙ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⴻⵏⵢⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵡⴻⴽⵜⵓⵎ ⵓⵏⵏⵉⴳ, ⵜⴰⵎⵙⴰⵡⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵜⴻⵔ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴻⴳ ⵚⵚⴻⵏⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⴰⵍⵛⵧⵎⵙⴰⵜ-1 ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵀⴻⵎ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⴻⵔ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⴰⵜⵙ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴽⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⴽⴰ » ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 60.000 ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⴼⵄⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵎⵍⵉⵃ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.

ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵉ ⵓⴽⴻⵜⵜⵓⵔ-ⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⵜⵙ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵕⵡⵓ ⴰⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⴻⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ: ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⴷⵓⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵉ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵜⴻⵍⴻⵛⵧⵎ ⵙⴰⵜⴻⵍⵍⵉⵜⴻ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 06 Meɣres 2018 13:40     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 39 n tikkal   Bḍu