ⵜⴰⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵄⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵔⵔⵓⵥ ⴰⵡⴻⵙⵙⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 7.400 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 16:08   Ɣran-t : 95 n tikkal
ⵜⴰⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵄⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵔⵔⵓⵥ ⴰⵡⴻⵙⵙⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 7.400 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ

ⵛⵀⴰⵏⴳⵙⵀⴰ (ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ) – ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵔⵔⵓⵥ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 7.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ.

ⵙⵎⴰⴳⵉⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵄⴻⵇⵇⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵔⵔⵓⵥ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⴽⴰⵔⴱⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⴳⴰⵧⵎⵉⴰⵧ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵀⵧⵏⴳⵊⵉⴰⵏⴳ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵏ ⵀⵓⵏⴰⵏ (ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ).

ⵉⵄⴻⵇⵇⴰⵢⴻⵏ-ⴰ ⵓⴼⴰⵏ-ⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵉ ⴷ-ⵣⵣⴻⵎⵣⴻⵏ ⵙ 7.400 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⵓⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⴱⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⵏⵏⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵀⴻ ⴳⴰⵏⴳ, ⴷ ⴰⵏⴰⴳⵎⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵣⵉⴽⵜ ⵏ ⵀⵓⵏⴰⵏ.

‘’ⵔⵔⵓⵥ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ. ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵏⵓⴼⴰ ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⵜ ⵏ ⵔⵔⵓⵥ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⴰⵏⵏⴻⵛⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵀⵓⵏⴰⵏ’’, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵓⴼⴰⵏ ⴰⵙⵎⴻⵍ ⴰⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⴳⴰⵧⵎⵉⴰⵧ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1986. ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵟⴰⵛ ⵉⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1991, 2004 ⴰⴽⴽⴻⴷ 2005.

ⵓⴼⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵊⴻⵖⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵙⵉⵡⴻⵏ, ⵓⴼⴰⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴻⵅⵅⴰⵔ ⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵜⵜⵡⴰⴷⴻⵍⴳⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵏⴽⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵜⵔⴰⵏ ⴰⵜ ⵟⴰⵎ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵎⴰⵔ.

ⵜⴰⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵄⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵔⵔⵓⵥ ⴰⵡⴻⵙⵙⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 7.400 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 16:08     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 95 n tikkal   Bḍu