ⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ ⵍⴰ ⵉⵛⴽⴽⴹ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:49   Ɣran-t : 889 n tikkal
ⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ ⵍⴰ ⵉⵛⴽⴽⴹ

ⵎⵢⴰⵎⵉ – ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵥⵔⴳⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⴰ ⵉⵛⴽⴽⴹ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ, ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⵙ 65 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵏⵜⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵙⵢⴰ ⵖⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵍⵇⵔⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⵉⵍ ⵉ ⴷ-ⵢⵎⵎⵣⴳⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⵔⵙⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ ⵏⵖ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡⵜ.

ⴰⵏⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ, ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ, ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2100, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⵥⵔⴳ ⵛⵓⵎⵒⵜⵙ-ⵔⵏⴷⵓⵙ ⵏ ⵟⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ (ⵒⵏⴰⵙ).

ⵉⴳⵎⵓⴹⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ-ⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ ⵢⵔⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵍⵖⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⴳⵔⵡⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ 25 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ‘’ⵙⵉⵎⵎⴰⵍⵍⴰ ⵜⵜⵎⵣⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵔⴰⴱⵓⵍ ⴰⵔ5 (ⵉ ⴷ-ⵙⵏⴽⴷⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2014) ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ (ⴳⵉⵛ)".

ⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ ⵍⴰ ⵉⵛⴽⴽⴹ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:49     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 889 n tikkal   Bḍu