ⵍⵧⵙ ⴰⵏⴳⴻⵍⴻⵙ – ⵢⴻⵏⵖⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴳⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⴰⵙⵖⴰⵍ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵊⵔⴻⵃ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ. ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵏⵟⴻⴳ ⵓⴽⵓⴳⴰⵕ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ-ⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ. ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵢ ⵉⵏⴻⵟⴳⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ
ⵒⴻⴽⵉⵏ – ⵜⵛⴰⵔ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ ⴰⵏⵎⴻⴳⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵏⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵛⵀⴰⵏⴳ'ⴻ-4, ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵔⴻⵎ ⵏ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵢⴻⴼⴼⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ.
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵛⴻⵡⵡⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵛⴻⵡⵡⴻⵍ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵍⵅⴰⴹⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⴱⴷⴻⵔ-ⵉⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⴼⵒ. « ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⴽⵉ ⵓⵎⴷⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵙⵏⴰⴼⵙⵉⵜ ⵍⴰⵓⵔⴰ ⵍⵢⴰⵍⵍ (ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴳⵍⴰⵙⴳⵧⵡ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵀⴻ ⵍⴰⵏⵛⴻⵜ ⵒⵙⵢⵛⵀⵉⴰⵜⵔⵢ.
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴼⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⴼⴻⵙⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵎⴰⵢⵓ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ "ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵧⵓⴷⵉⴰⴼ" (ⵓⵙⵜⵧ-ⵎⴱ) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵓⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵜ-ⴰ.
ⴽⵓⴰⵍⴰ ⵍⵓⵎⵒⵓⵔ – ⵜⴰⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵍⵎⴻⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⴹⴼⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵟⴻⵔⴹⵉⵇⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵛⴻⵏⴳⵓ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⵏⴻⵟⴳⴻⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏⵜ, ⴰⵟⴻⵔⴹⴻⵇ ⵏ ⵜⵡⴻⵟⵟⵓⴼⵜ-ⵏⵏⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴽ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵏⴻⵟⵟⴹⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵏⴻⵇⵇⴻⵏ, ⵓⴼⴰⵏ-ⵜⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵧⵔⵏéⵧ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵥⵔⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⵏⵖⴻⵔⵙⵉⵡⴰⵏⵜ ⵣⵧⵧⴽⴻⵢⵙ.
ⵜⴰⵎⵒⴰ (ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ) - ⵢⴻⵏⴵⴻⵃ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵏⴰⵙⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ, ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵓⴳⵥⴻⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵢⴻⵜⵜⴻⵏⵇⴰⵎ-ⴷ ⵙ 337 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⴻⵏ, ⵙⵙⴻⴹⵔⴰⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴰⴷⵉ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⵉⵡⴻⴳ ⴰⴽⴰⵍ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵛⵛⴻⴽ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ. ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ-ⴰ, ⵜⵍⴰ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⴰ, ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⵜⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 18ⵀ51 (22ⵀ51 ⴳⵎⵜ) ⵙⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵛⴰⵒ ⵛⴰⵏⴰⵠⴻⵔⴰⵍ, ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⵍⵓⵔⵉⴷⴰ. ‘’ⴽⵔⴰⴹ, ⵙⵉⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⵇⴻⵍⵍⴻⵄ
ⵜⵉⵒⴰⵙⴰ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴰⵙⴰⴷⵓⵔⴰⵏ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵎⴻⴱⴰⵔⴽⵉ, ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ 24.000 ⵏ ⵢⵉⵊⴻⵏⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⴰⵎⴻⵏ. ‘’ⴰⴷ ⵏⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⴰⵔⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵜⴻⵔⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ
ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵎⵎⴻ ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵔⴰ ⵣⴻⵔⵧⵓⴰⵜⵉ, ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ‘’ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⴳⴰⵔ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⵉⵛⵇⵉⵔⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴷ-ⴳⴻⵍⵍⵓⵏ ⵏ ⴷⵉⵔ ⵉ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵙⴻⵔⵙ ⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⵉⵛⵇⵉⵔⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⵉⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴳⴳⵜⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴰⵜ) ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵢⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ,
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – 57% ⵙⴻⴳ ⵡⵓⴷⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵣⴷⵖⴻⵏ ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ-ⵏⵙⵏⴻ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ. ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴳⴰⵔ 3 ⴷ 5 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 29% ⵙⴻⴳ ⵡⵓⴷⵓⵙⴻⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵣⴷⵖⴻⵏ