ⵒⵉⴽⵉⵏ – ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵇⴰⵙⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴻⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵎ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⵙⴽⵓⴷ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵜⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵀⵔⴰⵡⴻⵜ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ 50.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ, ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ 62.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵎⴰ ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵇⵉⵙⵉ ⵙⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴻⵍⵍⴰⵡ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵖⵙⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⵉ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⵏⴰⵔⴻⵎ ⴰⵏⴰⵔⵎⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ "ⴰⵍⴳⴻⵔ, ⵙⵎⴰⵔⵜ ⵛⵉⵜⵢ" (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ) ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵖⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵓⴽⴻⴼⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵛⵜⴰⵍⵉⵙ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵏⵓⵣⵓⵢ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵛⴻⵍⵉⴰ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵍⵀⴰⵏⵜ-ⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ 3 ⵏ ⵜⵢⵓⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ⴰⴽⴻⴼⴼⴰⵢ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵓⴼⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⴰⴱⴰⴽⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵎⵓⵏⵉⵍⵜ.
ⵛⵀⵧⵏⴳⵇⵉⵏⴳ – ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⴰⴼⵓⵙⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴽⴻⵔ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ 150 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵀⵧⵏⴳⵇⵉⵏⴳ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵖⴻⵔ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷⴻⴳ "ⵀⴰⵛⴽⴰⵜⵀⵧⵏ" (ⵜⵉⵎⵙⵉⵣⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ) ⴰⴽⴽⴻⴷ "ⵙⵜⴰⵔⵜⵓⵒ ⵛⵧⵎⵒéⵜⵉⵜⵉⵧⵏ"
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⴱⴷⵓⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵉⴷⴰⵡⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⵙⴻⴽⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ, ⵀⵧⵓⴷⴰ-ⵉⵎⴰⵏⴻ ⴼⴻⵔⴰⵧⵓⵏ.
ⵒⵉⴽⵉⵏ – ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵄⴻⵎⴱⴻⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ.
ⵒⵓⴻⵔⵜⵓ ⵠⴰⵍⵍⴰⵔⵜⴰ – ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵥⵔⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵍⵎⴻⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴽⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ, ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ ⴰⵢ ⵙⵜⴻⵄⵕⴼⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ. ⵉⴼⴽⴻⵔ ⵏ « ⴽⵉⵏⵧⵙⵜⴻⵔⵏⵧⵏ ⵠⵧⴳⵜⵉ » ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⴰⵎⵉⴹ ⴷ ⴰⵡⵔⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵢⵉⵏⵣⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴻⵡⵍⵉⵡⵉⵍ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ. ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ ⵢⵉⴼⴽⴻⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵣⵔⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⴼⴻⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵒⵓⴻⵔⵜⵧ ⵠⴰⵍⵍⴰⵔⵜⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵊⴰⵍⵉⵙⵛⵧ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴹⴰⵍⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵎⴻⵍⵡⵉ.
ⴱⴰⵢⴽⵓⵏⵓⵔ (ⴽⴰⵣⴰⵅⴻⵙⵜⴰⵏ) – ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏ ⴰⵔⵓⵙⵉ "ⵙⵓⵢⵓⵣ" ⵉⵇⴻⵍⵍⴻⵄ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⴰⵣⴰⵅⴻⵙⵜⴰⵏ, ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵖⵙⴻⵔⵜ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ. ⵢⴻⵡⵡⵉ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴷ ⴰⵔⵓⵙⵉ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ. ⵢⴻⵏⴵⴻⵃ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵥⴷⵉⵜ ⵎⵙ-09 ⵉⵄⴻⴱⴱⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⴰⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵙⴻⵔⴳⵓⴻï ⵒⵔⵓⴽⵓⵒⵉⴻⵠ, ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵙⴻⵔⴻⵏⴰ ⴰⵓñóⵏ-ⵛⵀⴰⵏⵛⴻⵍⵍⵓⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵍⵎⴰⵏⵉ ⴰⵍⴻⵅⴰⵏⴷⴻⵔ ⴳⴻⵔⵙⵜ,