ⵎⵉⴰⵎⵉ, 23 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2018 – ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴻⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵢⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵃⵛⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴷⵉⵢⴰⵏ (ⴰⴷⵏ) ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⴰⵔⴻⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵍⵢⵉⵙⴻⵏ (ⵉⵢⵙⴰⵏ). ⵢⴻⵍⴼⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵢⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵃⵛⵉⵢⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵉⵢⵙⴰⵏ ⵏ ⵒⵔⵣⴻⵡⴰⵍⵙⴽⵉ, ⵍⵍⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⴷ ⵉⵖⴻⵔⵙⵉⵡⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵕⴻⴱⴱⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⵡⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵛⵉⴻⵏⵛⴻ. « ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⵎⴻⵖⵖⵔⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵙⴰⵏⴷⵔⴰ ⵧⵍⵙⴻⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⴰⵥⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⴰ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⵙⴰⵙ.
ⵛⵀⴰⵏⴳⵙⵀⴰ (ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ) – ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵔⵔⵓⵥ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 7.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ.
ⵡⴰⵛⵉⵏⵜⵓⵏ – ⵢⴹⵔⴰ-ⴷ ⵡⵓⴼⵓⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ, ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵟⵖⵙⵔⵜ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵚⴳⴳⵎⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⵙⵔⵜ, ⵓⵍⴰⵛ ⵓⴳⵓⵔ ⵉ ⴷ-ⵎⵍⴰⵍⵏ ⴽⵔⴰ ⵉ ⵢⴽⴽⴰⵏ ⴱⵔⵔⴰ.
ⵎⵢⴰⵎⵉ – ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵥⵔⴳⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⴰ ⵉⵛⴽⴽⴹ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ, ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵉ ⵙ 65 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵏⵜⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵙⵢⴰ ⵖⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵍⵇⵔⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵡⵉⵍ ⵉ ⴷ-ⵢⵎⵎⵣⴳⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⵔⵙⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ ⵏⵖ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵛⴰⵔ-ⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵜⴼⵓⵙⵜ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ), ⵜⴰⵖⵙⵔⵜ ⵜⴰⵏⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵟ-ⴹⴰⴱ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴰⵖⵙⵔⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⴰⵙⴳⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
ⵎⵓⵙⴽⵓ – ⵉⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⵉⵢⵏ ⴰⵍⵅⴰⵏⴷⵔ ⵎⵉⵙⵙⵓⵓⵔⴽⵉⵏ ⴷ ⴰⵏⵜⵓⵏ ⵛⵀⴽⴰⵒⵍⵔⵓⴹ, ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼ ⵛⵛⵖⵍ ⴷⴳ ⵟⵖⵙⵔⵜ ⵟⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴽⴽⴰⵏ, ⵡⴰⵔ ⵍⴱⵖⵉ-ⵏⵙⵏ, ⵉ ⵡⴽⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵖⵔ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵒⵓⵜⵏⵉⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴷⵔⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳⵏ ⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵎⵓⵙⴽⵓ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ-ⴰ ⵇⵇⵉⵎⵏ 8 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⴷ 13 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ. ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵡⴽⴽⵍⵏ-ⵜⵏ ⵎⴷⵢⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⴳⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵟⵖⵙⵔⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵙⵏ ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ-ⴰⵙⵏ-ⴷ ⴰⴽⵓⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵏⵛⵜ ⴰⵢ ⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ-ⴰ ⵇⵇⵍⵏ-ⴷ ⵖⵔ ⴷⴰⵅⵍ ⵏ ⵟⵖⵙⵔⵜ 6 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⵏ ⴷⴳ-ⵙ. ⴰⴽⵍⵉⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⴽⴽ ⴱⵕⵕⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⴰⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⵉⵢⵏ ⵓⵍⴳ ⴽⵓⵜⵓⴹ ⴷ ⵙⵔⴳⵓⵉ ⵔⵉⴰⵙⴰⵏⵙⴽⵉ ⴷⴳ ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ 2013, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴽⴽⴰⵏ 8 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⴷ 7 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵉ ⵟⵖⵙⵔⵜ ⵟⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ. ⴱⵕⵕⴰ ⵉ ⵢⵉⵔⵓⵙⵉⵢⵏ, ⴷ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⵊⴰⵎⵙ ⵖⵓⵙⵙ ⴷ ⵙⵓⵙⴰⵏ ⵀⵍⵙ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⴽⵍⵉⵙ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⴷ 56 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ (ⵟⴹⴰ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵊⵀⴷ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⴼⵎ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵀⵢⵢⵉ ⴰⵎⵙⴰⴽⴰ ⵓⵎⴹⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ. « ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴽⵎⵎⵉⵍ ⴰⵙⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⴼⵎ ⴰⴽⵎⴰⵏⵉ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ, ⵙⴳ ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵙⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ǧⵍⴼⴰ ⴷ ⵟⵖⵔⴷⴰⵢⵜ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2018, ⵜⵇⵇⵍ ǧⵍⴼⴰ ⵜⵙⵄⴰ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⴼⵎ ⵙ ⵜⴹⵏⵉ ⵏ 250 ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵟⵏ, ⵙⵙⵔⵙⵏ-ⵜⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵄⴱⴷ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ. ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴳⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ. ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⵒⴷⵏ, ⵙⵙⵔⵙⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴰⵍ ⵏ ⴼⵎ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵟⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2018 ⴷⴳ ⴳⵕⵕⴰⵕⴰ (ⵟⴰⵖⵔⴷⴰⵢⵜ) ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴳⴰ ⵟⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵎⵙⴳⴰⵍ-ⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵇⴷⴰⵛ ⵉ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ. ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⵏ, ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵙⵏ ⴰⵎⵙⴳⴰⵍ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵟⵏ ⵉ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴳⴰ ⵟⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵔⵥⵎⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⴼⵎ ⵏ ⵜⴹⵏⵉ ⵎⵖⵖⵔⵏ (2 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵡⴰⵟⵏ) ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵖⵔⴷⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ. ⴹⴰⵖ, ⵢⵔⵏⵓ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵄⴷⴷⵉ ⵙⴳ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵎⵜⵔⴰⵏ ⵏ ⴼⵎ ⵖⵔ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ, ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵙⵏ ⴰⵎⵙⴳⴰⵍ ⴰⵏⵔⵎⵉ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵜⴼⵓⵙⵜ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ) ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⴰⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⵣⴳⵔ ⵉ ⵜⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⵉⵍ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ (+7 % ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ) ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ, ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⴱⵓⵍ ⵉ ⴷ-ⵉⵥⵔⴳⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ. ⴹⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵜⵉⵙ ⵙⴰ ‘’ⴹⵉⴳⵉⵜⴰⵍ ⵔⴰⵒⵒⵓⵔⵜ ⴷ ⵀⵓⵓⵜⵙⵓⵉⵜ ⵜ ⵡ ⴰⵔ ⵙⵓⵛⵉⴰⵍ’’ (ⴰⵔⴰⴱⵓⵍ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ), ⵉ ⵜⵥⵔⴳ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵀⵓⵓⵜⵙⵓⵉⵜ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ 79 % ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵥⴹⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ, ⵡⵡⴹⵏ ⵇⵔⵉⴱ ⵖⵔ 3,2 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ (+13%) ⵉ ⵍⴰ ⵉⴽⵛⵛⵎⵏ, ⵜⵓⴳⴳⵜ ⴷⴳ-ⵙⵏ, ⵙⴳ ⵢⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ (9 ⵖⴼ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ). ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵓⵔⴰⴱⵓⵍ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⵔⴹ (1/3) ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 5,135 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ, ⵉⴷⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ’’ⵙⵎⴰⵔⵜⵒⵀⵓⵏ’’, ⴷ ⴰⵏⵔⵏⵉ ⵙ 218 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ, ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ 2,958 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⵍⵍⵓⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵥⴹⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⵥⵍⵥⵛⵓⵎ ⵜⵛⴰⵔ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ "ⵉⴷⵓⵓⵎ ⴼⵉⴱⵔ" (ⵉⴷⴻⴷ ⵉⴷⵓⵓⵎ) ⵉ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵙ ⴷ ⴰⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ 100 ⵎⴱ/ⵙ. ⵟⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ-ⴰ, ⵉ ⵢⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⴷⴻⴷ ⴰⵙⵏⴰⴼⴰⵜⴰⵏ, ⵢⴹⵔⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵟⵏⴰⵣⵏⵜ, ⵏ ⵟⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵏ ⵟⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵎⴹⵏ, ⵀⵓⵓⴷⴰ-ⵉⵎⴰⵏ ⴼⴰⵔⴰⵓⵓⵏ, ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴽⴰⵓⵓⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⵙⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ. ⵉⵍⴰ ‘’ⵉⴷⴻⴷ ⵉⴷⵓⵓⵎ’’ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⵜⵔⵏⵜ ⵙ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ-ⵉⵙ ⵙⴳ 2 ⵎⴱ/ⵙ ⵖⵔ 100 ⵎⴱ/ⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⴱⴷⴷⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ.
ⵒⵉⴽⵉⵏ – ⵟⵛⴰⵔ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵢⵜⵜⵄⴱⴱⵉⵏ ⵟⵉⴽⵍⵉ ⵖⵣⵣⵉⴼⵣⵏ-2ⵛ, ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵅⵉⵛⵀⴰⵏⴳ, ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵉⵛⵀⵓⴰⵏ (ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ). ⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ-ⴰ ⴽⵛⵎⵏ ⴷⴳ ⵓⵃⴱⵓ-ⵏⵙⵏ ⵉ ⴰⵙⵏ-ⵙⵎⵓⴽⵏⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵏǧⵃⵏ. ⵛⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵓⵉⴼⵉⵏ ⵉⵙⵏⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵏⵖⵜⵓⵙⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ, ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵊⵉⵓⵇⵓⴰⵏ, ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⴰⵏⵙⵓ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ). ⵉⴳⵏⵙⴰⵜⵏ, ⵊⵉⵍⵉⵏ-1 ⵖⵉⴷⵉⵢⵓ 07 ⴰⴽⴽⴷ 08, ⵛⴰⵔⵏ-ⵜⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⴷⵉⵜ ⵟⵉⴽⵍⵉ ⵟⴰⵖⵣⴼⴰⵏⵜ-11.