ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉǧⵀⴷⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵔⴼⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵉⵊⴷⵉ, ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵖⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵕⵄⵓⴷ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ.
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⵙⴻⵏⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵍⵓⵙⵓⵏ ⵜⵉⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⴻⵔⵔⴻⵄ ⴰⵔⴰ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ – ⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵎⴰⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵏ 10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵀⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⵢ ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⵔ 95%, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵛⵀⵓⵔⴼⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⵓⵛⴻⴼ ⵛⵀⴻⵔⴼⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 44 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵉⵙⴻⴼⵍⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⴷⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵡ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ-ⵜⴰⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⴻⴰⵍ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1500 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 120 ⵏ ⵡⴰⵚⵓⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ « ⵓⵣⴻⵡⵡⴰⵖ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ, ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜ-ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⴱⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵏⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⴷⴻⵏ ⵉⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ, ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⵏⵥⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵖⴱⴰⵍ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴼⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⵖⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⵜ. ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴰⵣ ⵓⵙⵓⴹⵓ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ-ⴰ ⴷ : ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵎⵙⵉⵍⴰ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⴳⵉ, ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ, ⴳⴰⵍⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵓⵔⵓⵔⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 60 ⴰⴽⴽⴻⴷ 70 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⴽⴽⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽ ⵓⵖⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⴳⵏⴰⵡⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴼⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 21ⵀ00. ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵖⴻⵙ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⵎⵙⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴷ-ⵛⴰⵔⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ.
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ - ⵥⵥⵓⵏⵥⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵏⵉ ⵓⵛⴻⵔⵇⵉ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⴼⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⵉⴱ (ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ-ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ), ⵜⴰⵎⵕⴰⵃⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵏⵣⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵖⵔⵓⵙ ⴷⵉⴷⵓⵛⵀ ⵎⵓⵔⴰⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 1955.