ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴳⵎⴰⵔⴻⵏ ⵉⴽⵏⴰⵕⵉⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⴻⵏⵜ ⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 Meɣres 2018 14:28   Ɣran-t : 18 n tikkal
ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴳⵎⴰⵔⴻⵏ ⵉⴽⵏⴰⵕⵉⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⴻⵏⵜ ⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ

ⵍⴰⵙ ⵒⴰⵍⵎⴰⵙ – ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴳⵎⴰⵔⴻⵏ ⵉⴽⵏⴰⵕⵉⵢⴻⵏ « ⵛⴰⵏⴰⵔⵉⵧⵙ » ⵙⴻⴳ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⴰⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵡⴻⴳⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ-ⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⴻⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ “ⵛⴰⵏⴰⵔⵉⵧⵙ” ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉ ⵡⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵢⴻⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵔⵎⵓⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ.

ⵜⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵡⴻⴳⵎⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴻⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⴷ ⵡⴻⴷⵀⴰⵎ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵢⵉⵏⴻⴳⵎⴰⵔⴻⵏ ⵉⴽⵏⴰⵕⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵕⵓⴼⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⴷ ⴳⴻⵎⵎⵔⴻⵏ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴳⵎⴰⵔⴻⵏ ⵉⴽⵏⴰⵕⵉⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⴻⵏⵜ ⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 Meɣres 2018 14:28     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 18 n tikkal   Bḍu