ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴻⵓⵛⵧⵛⵧ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Meɣres 2018 14:04   Ɣran-t : 19 n tikkal

ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ – ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⴻⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ (ⴻⵓⵛⵧⵛⵧ), ⵒⵉⴻⵔⵔⴻ ⴳⴰⵍⴰⵏⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⵧⵓⵠⵉⴻⵔⴻ (ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ) ⵙ ⵡⴻⵖⵜⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⴼⵔⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵔⵣⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⴽⵏⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵢⴻⵔ ⵓⴼⵕⵉⵣ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ-ⴰ.

ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵥⴰⵢⴻⵔ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⴽⴻⵕ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷ ⵢⵉⵍⵓⴱⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ, ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴻⵇⵎⴰⴹⴻⵏ ⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⴰⵍⴰⵏⴷ ⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⵜⴻⵎ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵡⴻⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴻⵓⵛⵧⵛⵧ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵏ ⵡⴻⴷⵀⴰⵍ ⵉ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⵙ ⵓⴱⴻⵔⵔⵉⵃ ⵏ “ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵢⵉⴳⵉⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⴻⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ”, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵀⴻⵏⵏⴰ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵖⴻⵍⴰⵏⵡⵜ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴻⵓⵛⵧⵛⵧ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Meɣres 2018 14:04     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 19 n tikkal   Bḍu