ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ: ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵜⴰⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵉ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 2018

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Fuṛaṛ 2018 16:34   Ɣran-t : 87 n tikkal
ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ: ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵜⴰⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵉ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 2018

 

ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ (ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ, ⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⴰⴳⴻⴷⴷⵉⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉⵎⵉⴷⵔⵓⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵓⴳⵉ ⵙⴻⴳ ⵍⵇⴰⵄⴰ ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴻⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.

« ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⴷⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⴻⵡⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ (…) ⵏⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⴱⵖⴻⵙⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⵉⵏⵉ ⵉⵀ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⴻⵙⵄⴰ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⴱⵖⴻⵙⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⵉⵏⵉ ⵓⵀⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵏⵏⴻⵖ ⵍⵍⵙⴰⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵔⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙ.

ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ « ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴻⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵀⴻⵎ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⴰⵛⴽⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴷ « ⵜⴰⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ». « ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵜⴻⴵⴵⴰ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⵏ 1991 ⴷ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵏ ⵧⵙⵍⵧ ⵏ 1994, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ 8-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴻⵀⵓⴷ ⵧⵍⵎⴻⵔⵜ ⴷ ⴽⵓⵥ-ⵏⵏⵉ (4) ⵏ ⵢⴻⵎⵢⴰⴳⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⵔⵓⵎⵒ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ.

« ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵢ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵏⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⵛⵉⵡⵕⴻⵏ? », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵉⵔⴻⴳⵍⴻⵏ » ⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽⴻⵙ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ.

« ⴰⵡⴷⴰⴳ, ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵣⵉⴽ, ⴷ ⵓⵄⴹⵉⵍ, ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⵉⴷⵓⵎⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴳⴻⵎⵎⴰⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵎⴰⵍ ».

ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ: ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵜⴰⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵉ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 2018
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Fuṛaṛ 2018 16:34     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 87 n tikkal   Bḍu