ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ : ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵏⵢⴰⵎⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 Fuṛaṛ 2018 17:33   Ɣran-t : 87 n tikkal
ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ : ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵏⵢⴰⵎⵉ

ⵏⵉⵢⴰⵎⵉ – ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ-ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⵉ ⵢⴻⵍⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⵢⴰⵎⵉ (ⵏⵉⵊⴻⵔ), ⵜⴻⵔⵣⴰ ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ.

ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⴻⵔ, ⵜⴻⵛⵜⴻⵍ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵜⴻⵢⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵖⵡⴻⵏ (ⵓⴼⵍ), ⴷ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵉ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ. ⵜⴻⵖⴹⴻⵎ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵖⵡⴰⵍⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙⴻⴳ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ-ⴼⴰⵙⵓ, ⵙⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ, ⵙⴻⴳ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉ, ⵙⴻⴳ ⵏⵉⵊⴻⵔ, ⵙⴻⴳ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ, ⵙⴻⴳ ⵞⵞⴰⴷ, ⵙⴻⴳ ⵛⵧⵜⴻ ⴷ’ⵉⵠⵧⵉⵔⴻ, ⵙⴻⴳ ⴳⵉⵏⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵙⴰⵏⵉⴳⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵉ ⴷ-ⴼⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ.

ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ : ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵏⵢⴰⵎⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 Fuṛaṛ 2018 17:33     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 87 n tikkal   Bḍu