ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ: ⴰⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⴰⵀⴷ ⵟⴰⵎⵉⵎⵉ ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵎ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ – ⴰⵎⵏⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:23   Ɣran-t : 919 n tikkal
ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ: ⴰⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⴰⵀⴷ ⵟⴰⵎⵉⵎⵉ ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵎ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ – ⴰⵎⵏⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ – ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵎⵏⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ, ⵡⴰⵔ ⵍⵄⴹⵉⵍ, ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⴰⵀⴷ ⵟⴰⵎⵉⵎⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵃⴱⴰⵙ-ⵏⵏⵙ ⴷ « ⴰⵔⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵓⵙ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ » ⴰⵢ ⵍⴰ ⵉⵣⴱⴱⵓⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵎⵃⴰⵇ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵇⴱⵍ ⵎⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴳ ⵛⵛⵕⵄ ⵏ ⴰⵀⴷ ⵟⴰⵎⵉⵎⵉ ⴷⴳ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔ, ⴷⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ, ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵎⵏⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏⵉⴹⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵓⵍⴰⵛ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙ ⴰⵏⵛⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵃⵜ » ⵙ ⵜⵉⵣⵣⵔⵏⴻⵏⵜ.

ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴰⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵜⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵏⵓⴱⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵀⵎ ⵙ 12 ⵏ ⵜⵜⵀⵎⴰⵜ, ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⵥⵔ ⵖⵔ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵍⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴷⵏⴱ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵛⴰⵕⵄ-ⵏⵏⵙ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴹⴹⴼ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⵃⴱⴰⵙ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵥⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⴷⴷⵏ ⵉ ⵡⵣⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵣⴱⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ. 

« ⵙ ⵜⴰⴳⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵓⴳⵉⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵍⴻⵍⵍⵏ ⴰⵀⴷ ⵟⴰⵎⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵥⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ, ⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ-ⴷ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ-ⴰ ⵜⴰⵃⵇⵔⴰⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵃⵇⵔⵏ ⵍⵡⴰⵊⴱ-ⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵎⴰⴳⴷⴰⵍⵏⴰ ⵎⵓⴳⵀⵔⴰⴱⵉ.

ⵟⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⴰⵇⵛⵉⵛⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⵍⵃⵏ ⴰⵎ ⴰⵀⴷ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵣⴰ ⵉ ⵢⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵏ ⵡⵓⴽⵓⴷ ⵜⵏⵏⵓⵖ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵍⵍⵃⵏ ⵙ ⵜⴰⵥⵢⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵍⵙⴰⵏ ⵉⵛⴹⴹⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ».

ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ: ⴰⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⴰⵀⴷ ⵟⴰⵎⵉⵎⵉ ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵎ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ – ⴰⵎⵏⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:23     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 919 n tikkal   Bḍu