ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ: ⵙⴱⴷⴷⵏ-ⴷ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 Fuṛaṛ 2018 16:00   Ɣran-t : 521 n tikkal
 ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ: ⵙⴱⴷⴷⵏ-ⴷ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ

ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ – ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ-ⴷ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ (ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ), ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⴳⵍⵉ ⵏ ⵡⵏⵎⵉⵔⴳ ⴷ ⵡⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⵏⵏⴳⵎⵓ ⴰⵢ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⴰⵡⴹⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ-ⴰ.

ⵉⵙⵍⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⴰⵖ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ, ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ « ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵟⵙⵏⵓⵍⵣⵓⵣⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ », ⴰⵢⴷⴳ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽⵉⵎ ⴱⵜⵜⴰⵛⵀ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ-ⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⵏⵎⵉⵔⴳ, ⴰⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵙ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵎⵓ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵜⵉⵎⵜⵜⵉ, ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵉⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ.

ⵉⵎⵙⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵏⵡⴰⵛⴽⵓⵟ, ⵟⵓⵏⵙ, ⵟⵔⴰⴱⵍⵙ ⴷ ⵟⴳⵎⵎⵉ ⵟⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ ⴳⵔⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴷⴳ ⵡⵍⵖⵓ-ⵏⵙⵏ ⵉⵎⵙⴱⴷⴻⴷ, ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⴰⵀⵍⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴳ-ⵙ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵎⴰⵀⵍⵏ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⵏ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⵏ ⴰⵢ ⵜⵏ-ⵢⵔⵣⴰⵏ.

ⴹⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵖⵔⴰ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵟⴰⵢⴱ ⴱⴽⵓⵓⵛⵀ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵛⴽⵕ-ⴷ ⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴷⴳ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ-ⴰ ⵜⵅⵓⵚⵚ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⵔⵎⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⵏⵏⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ.

ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽⵉⵎ ⴱⵜⵜⴰⵛⵀ, ⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⵏ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵖⴼ ⵜⵙⵏⵓⵍⵣⵓⵣⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵎⵛⵉⵡⵕ ⴷ ⵓⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵙⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵃⴷⵕⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ.

 ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ: ⵙⴱⴷⴷⵏ-ⴷ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 Fuṛaṛ 2018 16:00     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 521 n tikkal   Bḍu